Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2021

Får låssettingsfritak

Fikk gjennomslag

Fiskeridirektoratet har 1. juli gitt tidsbegrenset fritak ut året fra kravet om låssetting i makrellfisket. Fritaket kommer etter påtrykk fra Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag viste i sin henvendelse til direktoratet til at det i utøvelsesforskriften er et krav om at all samfisket fangst skal låssettes – og til at det de siste årene har vært gitt et midlertidig fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild.

Vi gjorde det klart at det var nødvendig med en avklaring, og ikke minst nå når den mindre kystflåten allerede er godt i gang med sitt makrellfiske, herunder samfiskefartøy.

I brevet som ble oversendt for noen uker siden viste vi til at enkelte av fangstområdene i Nord-Norge, som for eksempel Vestfjorden, og andre større fjordsystemer, er fartøyene eksponert for værmessige utfordringer som gjør at låssetting i slike mer åpne havområder tidvis ikke er særlig egnet.

For å legge til rette for at også samfiskefartøyene kan gjennomføre sitt makrellfiske mest mulig smidig og rasjonelt, slik situasjonen er rundt årets makrellfiske, bad vi derfor om at det ble gitt tidsbegrenset fritak fra påbudet om låssetting av makrellfangster som er samfisket, slik en har hatt i fisket etter nvg-sild.

Torsdag 1. juli kom altså avklaringen som innebærer at det innføres et tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell for resten av dette året.

-Vi er glad for denne avklaringen og dette vil ha mye å si for gjennomføringen av makrellfisket for denne flåtegruppen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Vi gjengir her justeringene som nå er kommet i havressursloven:

  • 1 Tidsbegrenset dispensasjon fra krav om låssetting ved samfiske etter makrell: Kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2021.

  • 2 Ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.