Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2022

Fangstbegrensing

Høring på snurrevad

Fiskarlaget har svart i høringen om fangstbegrensing i snurrevadfisket. Vi er i utgangspunktet positive til systemer som bidrar til å redusere risiko for dødelighet med påfølgende fangsttap, men er skeptiske til å innføre et påbud midt i vintersesongen.

I vårt svar i høringen som ble sendt ut med kort varsel, svarer vi at det ved innføring av et påbud med bruk av fangsthåndteringssystem, som innebærer en investering for fartøyeier, må dette skje på en måte som gir den enkelte tilstrekkelig tid til å innrette seg. S

elv om det er mange fartøy som har valgt å benytte fangstbegrensningssystemet, er det fortsatt mange som av ulike årsaker ikke har tatt innretningen i bruk.

Det vil derfor være et stort antall fartøy som må anskaffe seg slikt utstyr på kort varsel, og som risikerer et stopp i fisket da en må kunne forvente forsinkelser i leverandørleddet dersom mange må skaffe seg nytt utstyr på kort tid.

Etter det vi er kjent med er redskapsleverandører ikke leveringsdyktig for et stort antall fangstbegrensningssystemer på kort tid. For fartøy vil et stopp i fisket kunne få betydelige konsekvenser, påpeker vi i svaret som du i sin helhet kan lese nedenfor: