Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.04.2021

Fangst-ID

Fdir med nytt program

Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å opprette et nytt program kalt FangstID. Målet for programmet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket, og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

FangstID-programmet er et ledd i oppfølgingen av fiskerikontrollutvalgets anbefalinger i NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøy mens det er på havet, basert på automatisk innsamling av verifiserbare data om høstingsaktiviteten ved hjelp av teknologiske løsninger. Dette vil bidra til å sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk blir høstet. Videre er det en uttalt målsetting å jobbe for økt sporbarhet av fangst nedstrøms i verdikjeden.

Les mer om saken hos Fiskeridirektoratet

Fra Fiskarlagets har vi over tid vært tett på oppfølging knyttet til sporing, rapportering og kontroll. Dette vil vi fortsette med i all vår dialog rundt disse sakene med både politisk nivå og fagmyndighet.