Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2015

Etterspør formell kompetanse

SINTEF-undersøkelse

I stadig større grad vil formell kompetanse også etterspørres innen sjømatnæringen. Dette viser en undersøkelse gjennomført av SINTEF på vegne av rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein.

Sjømatnæringen har tradisjonelt vært en næring hvor erfaring og realkompetanse har vært viktig for å få jobb. Fortsatt i dag er det mange aktører i næringen som i hovedsak rekrutterer på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF så holder dette nå på å snu, melder Sett sjøbein i en pressmelding.

Frem mot 2020 antar de spurte bedriftene at de i større grad vil etterspørre formell kompetanse.
Både fagbrev og høyere utdanning blir viktigere, dette vil igjen føre til et økt behov for å styrke utdanningene på alle nivå innenfor marine og maritime fag. SINTEF fiskeri og havbruk, har på oppdrag fra Sett Sjøbein, foretatt en kartlegging av behovet for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen/marin næring frem mot 2020. 

Hvem jobber i dagens sjømatnæring? 
Dagens sjømatnæring sysselsetter om lag 47 400 årsverk (2012). 9 650 av dem tilhører fangst, 4 520 er tilhørende akvakultur og tilnærmet 6 533 årsverk i fiskeindustrien. Resten av næringen jobber i leverandørindustri, eksport/ handelsledd. Biomarin industri kommer i tillegg til dette.

Erfaring og hjemsted er fortsatt viktig
Tradisjonelt har sjømatnæringen vært preget av at realkompetanse og praktisk erfaring var det viktigste for å bli ansatt. Denne kartleggingen viser at erfaring fortsatt er viktig, men bransjen selv ønsker å sette kompetanse høyere på agendaen.
Når bedriftene rekrutterer arbeidskraft, sier 73 % av de spurte at det er nærmiljø/region som er viktigste geografiske rekrutteringsarena, med unntak av fiskeindustri som også rekrutterer internasjonalt.

Av de spurte fra fiskeflåten, så svarer 76 % at sertifikatpliktig utdanning er viktig, 64% mener også at fagbrev er viktig ved nyansettelser.  Havbruk skiller seg positivt ut, hvor 96 % av de spurte mener at fagbrev er viktig når de ansetter.

Fiskeindustrien mener fortsatt at praktisk erfaring er det viktigste og bare 47% mener at fagbrev er viktig ved ansettelse.

Forventet utvikling frem mot 2020
Hvilken kompetanse er det næringen selv gir utrykk for at de trenger?

Fiskeflåten har behov for maskinister, sertifiserte utdanninger som Nautikk og Skipsteknisk drift fra fagskoler etterspørres.

Havbruk: Fagbrev står allerede sterkt og med en forventet økning i antall ansatte grunnet nye konsensjoner gitt i 2014, vil fagbrev fortsatt være viktig. Høyere akvakulturfaglig utdanning, fagområder som fiskeri- /oppdrettsbiologi, fiskehelsebiolog og tekniske utdannelser, marin konstruksjoner eller maskin er også etterspurt.

Fiskeindustri forventer en utvikling med automatisering av drift innen villfiskforedling, og etterspør
fagbrevkompetanse innen automasjon og prosess-styring. Produksjonskompetanse og kvalitetsstyring. Høyere generell utdanning samt høyere fiskeri-/ akvakulturfaglig utdanning etterspørres også.

Leverandørindustrien etterspør i følge forskerne Ingeniører og sivilingeniører i kombinasjon med fagbrev innen prosessteknologi  og automasjon.

Biomarin industri trenger prosesskompetanse, markedskompetanse og applikasjonsutvikling.

-Dette er en spennende, og viser at sjømatbransjen er en bransje med behov for et videre spekter av kompetanse enn kanskje folk flest er klar over. Kanskje har vi en spesiell utfordring i å selge inn sjømatbransjer mot teknologer og ingeniører i fremtiden, vi trenger de smarteste hodene, sier Silje B. Risholm rådgiver i Sett Sjøbein.

Felles løft for erfaring
Den største mangelen ved nyutdannende er deres manglende erfaring fra bransjen, viser undersøkelsen. Alle de spurte delene av næringen ønsker at nyutdannende skal komme (fiks ferdig) med relevant erfaring. -«Her må næringen selv være sitt ansvar bevisst. Hvis unge mennesker skal få den erfaringen som er ønsket, så har næringen også et ansvar for å være med på å legge til rette for dette. Sett Sjøbein jobber for synliggjøring av hele sektoren men er avhengig av å ha næringen med på laget, vi legger gjerne til rette for en enda tettere kobling mellom næringsliv og utdanning».
 
Les hele rapporten på settsjobein.no