Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2018

Etterlyser forvaltningsplan

Landsstyrevedtak

Fiskarlaget etterlyser iverksetting av forvaltningsplan for raudåte, og ber om møte med departementet om overfisket av torsk i enkelte grupper. Dette er to av fiskerivedtakene Landsstyret gjorde denne uken.

Vi gjengir her noen av de fiskeripolitiske sakene som Landsstyret behandlet i sitt møte i Trondheim 8.-9. mai.

Essensen i vedtakene gjengis i teksten under, samt at alle vedtakene også ligger vedlagt i sin helhet i dokumentene nederst på siden.

Raudåte: Norges Fiskarlag viser til organisasjonens høringsuttalelse av 13. juni 2017 knyttet til forslaget om forvaltningsplan for raudåte og etterlyser når det kan forventes at forvaltningsplanen iverksettes.

Norges Fiskarlag uttrykker i vedtaket bekymring knyttet til bifangst av egg, larver, yngel og fisk knyttet til tråling etter raudåte, og da særlig i kystnære farvann. Dette var bl.a. grunnen til at Fiskarlaget har gätt i mot at det åpnes for raudåtefangst innenfor I 000 meters dybdekoten.

Havbrisling: Norges Fiskarlag viser til diskusjoner knyttet til ulike detaljer vedrørende tseilingsordningen, og når denne skulle oppheves. Norges Fiskarlag går inn for rnindre justeringer av utseilingsordningen for kommende sesong 2018/2019, slik Fiskebåt foreslår i brev av 19. april 2018.

Hyse: Av hensyn til de ulike gruppenes behov for planlegging av driftsopplegget resten av året anbefaler Norges Fiskarlag at det så snart som mulig foretas en refordeling av hyse fra kystgruppen til konvensjonelle havfiskefartøy innenfor en ramme på 3 000 tonn.

Sei, kyst (over 21 m): Norges Fiskarlag anbefaler at fisket inntil videre «sklir» innenfor en maksimalkvote med 100 prosent overregulering for å legge til rette for at den nasjonale kvoten blir oppfisket.

Torsk i Nordsjøen bifangst i rekefisket: Tilgangen på torsk i rekefisket er økende og utfordrende for rekeflåten. Norges Fiskarlag går derfor inn for at fartøy som fisker med reketrål i Nordsjøen og Skagerrak snarest får økt bifangstandel fra 10 % til 15 %. Fiskarlaget mener at både utvikling bifangstkvantum og kvoteramme gir grunnlag for en slik økning.

Direkte fiske etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene:

  • Maksimalkvotene for fartøy som deltar i direkte fiske økes fra 5 tonn og 10 tonn til henholdsvis 10 tonn og l5 tonn.
  • Periodeavgrensningen (1. april – 30. juni) for fartøy med største lengde under I I meter oppheves

Torsk, kystgruppen nord for 62N: Norges Fiskarlag viser til at det ligger an til et betydelig overfiske av torskekvoten nord for 62’N i enkelte av kystgrupperingene. Fiskarlaget finner dette svært alvorlig og uheldig og ber derfor om et snarlig møte med departementet.

Breiflabb, sør: Norges Fiskarlag mener at en fra norsk side snarest må etablere en langsiktig forvaltningsstrategi for bestanden av breiflabb og ber om et snarligmøte med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å drøfte denne problemstillingen.