07.02.2024

-Et enstemmig og godt kompromiss

Debattsvar om modell X

I den nylig framlagte kvotemeldingen kommer regjeringen med forslag om hvordan utløpte strukturkvoter skal fordeles. Regjeringens forslag bygger på en modell som Landsstyret i Norges Fiskarlag enstemmig har anbefalt. Det er derfor direkte feil når Norges Kystfiskarlag i et leserinnlegg påstår at forslaget bygger på et syltynt flertall.

Etter at regjeringen la fram kvotemeldingen har det vært en viss debatt om modell X og fordelingen av strukturgevinsten. Norges Fiskarlag mener modell X er et veloverveid kompromiss som ivaretar flere hensyn, og vi oppfordrer Stortinget til å slutte seg til regjeringens forslag.

Saken handler kort fortalt om at næringen selv gjennom strukturkvoteordningen har tatt ansvar for å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Gjennom strukturkvoteordningen er overkapasitet tatt ned og fiskeflåten har gått gjennom en betydelig effektivisering. Forutsetningen for at ordningen skulle fungere var at ressursfordelingen skulle ligge fast mellom de ulike fartøygruppene, og strukturkvotene skulle etter utløpet av tidsperioden fordeles tilbake til sine opprinnelige grupper. Dette er slått klart og tydelig fast av skiftene Storting og regjeringer.

Det nærmer seg nå utløpet av de første strukturkvotene, og gjennom kvotemeldingen inviterer regjeringen Stortinget til å slå fast hovedprinsippet for hvordan strukturkvotene skal fordeles innad i de ulike gruppene. Det har vært ulike oppfatninger om hvordan denne fordelingen bør skje, og gjennom modell X vil strukturgevinsten fordeles med full effekt på grunnkvotene og halv effekt på de gjenværende strukturkvotene. På sikt vil effekten av modell x og den alternative modell 2, som blant annet Kystfiskarlaget peker på, være akkurat den samme.

Dette betyr også at samtlige av problemstillingene knyttet til modell X som Norges Kystfiskarlag tar opp i sitt innlegg er like relevante for modell 2. Men vi mener samtidig at Kystfiskarlaget overkompliserer diskusjonen ved å trekke inn en rekke saker som i beste fall ligger på siden av spørsmålet om hvordan strukturkvotene skal fordeles.

I likhet med regjeringen så respekterer vi i Norges Fiskarlag at ikke alle spørsmål vil være mulig å besvare gjennom Stortingets behandling av kvotemeldingen. Vi mener det er helt riktig at spørsmål om blant annet kvotetak, eierskapskonsentrasjon og framtidige effektiviseringsordninger tas opp igjen etter at Stortinget har avklart hovedprinsippene.

Fiskarlaget konstaterer at vi har fått gjennomslag for mange av våre innspill til meldingen. Vi tar dette som en anerkjennelse av at vi representerer hele bredden i den norske fiskeflåten, og at omfattende forlik forankret i medlemsmassen vår blir tillagt stor vekt.

Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag