Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2022

Enstemmig om tilbakefall

Landsstyret

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i et enstemmig vedtak foreslått en modell for hvordan de såkalte strukturkvotene bør fordeles tilbake til flåtegruppene.

Norges Fiskarlag ga 12. oktober høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet om sentrale tema for ny kvotemelding. Fiskarlaget har etter den tid fortsatt behandlingen vedrørende anbefaling av modell for hvordan strukturgevinstene fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen skal fordeles tilbake til flåtegruppene og fartøyene.

Landsstyret har i sitt todagersmøte denne uken konkludert i det utfordrende spørsmålet rundt tilbakefall av strukturkvoter.

Vårt råd

Fiskarlaget krever at strukturkvotene tilbakeføres til fartøyene i de opprinnelige gruppene med full effekt på fartøyets grunnkvotefaktor og halv effekt til fartøyets strukturkvotefaktor(er).

Med de opprinnelige gruppene menes de opprinnelige strukturgruppene, og da etter hjemmelslengde i kystflåten. Fiskarlaget mener at en slik løsning er best egnet til å ivareta ulike berettigete forventninger og helhetlige interesser i næringen på en god og forsvarlig måte.

Ber om tydelighet

Fiskarlaget har i sitt svar til NFD påpekt at det anses å være to hovedutfordringer som bidrar til å gjøre denne saken så vanskelig og kompleks.

Det ene er selve fordelingsspørsmålet, mens det andre er manglende konsekvensutredning og myndighetenes tvetydige kommunikasjon vedørende hvilke grupper det refereres til i ulike sammenhenger.

Fiskarlaget krever derfor i vedtaket at myndighetene snarest avklarer begrepsbruk og utreder konsekvensene av at strukturkvotene faller tilbake til opprinnelige grupper, samt beskriver tidligere praksis og virkninger av denne på en hensiktsmessig og tilfredsstillende måte.

-Viser styrke

-Vårt råd inn i prosessen er meislet ut av et felles og enstemmig Landsstyre. Dette har vært krevende, men vi viser vår styrke som næringsorganisasjon når vi klarer å lande felles synspunkt i denne typen utfordrende saker. Vi ser frem til videre dialog med myndighetene om fordeling og tilbakefall. Sammen med de avklaringene vi ber myndighetene komme med, tror jeg våre råd kan bidra til å lande gode avklaringer som er med på å gi fremdrift og ro om rammevilkårene fremover, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø, som påpeker at næringens verdiskaping og ringvirkninger i lokalsamfunnene er avhengig av forutsigbarhet, langsiktighet og stabilitet i rammevilkårene.

-Dette håper vi å lande i denne prosessen. Våre folkevalgte på Stortinget har nå en god mulighet til å gi en av landets viktigste næringer både gode avklaringer og forutsigbare rammevilkår for fortsatt verdiskaping.

  • Les hele vedtaket i saken fra Landsstyret nedenfor.

    • Les våre øvrige innspill til høringen om Kvotemelding 2.0 – i denne lenken.