Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2020

Enstemmig om havdeling

Rapport til Landsstyret

«Havdelingsutvalget» la tirsdag frem en enstemmig innstilling til Landsstyret i Norges Fiskarlag, som har drøftet saken og sender den ut til organisasjonsmessig behandling. Utvalget mener blant annet at større fartøy har et særlig ansvar for å ta hensyn til mindre fartøy.

Havdelingsutvalget ble satt ned som et organisasjonsinternt utvalg av landsstyret 7. mai 2020. 

Det var med bakgrunn i episoder hvor det har blitt rapportert om samarbeidsutfordringer mellom ulike fartøystørrelser og redskapstyper at Landsstyret valgte å ta tak i saken. Utvalget ble bedt om å gjennomgå problemstillinger knyttet til arealtilgang og fiskemuligheter nært kysten i torskefiskeriene.

Disse var med

Utvalget ble satt med ned med representanter fra Samarbeidsrådet Nord og Sør, samt Fiskebåt og har bestått av Jan Fredriksen, Stig Atle Sivertsen, Bjørn Morvik, August Fjeldskår, Geir Magne Røys, Sigvald Berntsen og Trond Olav Dyb. Utvalget har blitt ledet av Gunnar Trulssen.

Fiskarlaget Nord trakk seg fra deltagelse i utvalget.

Sammendrag

Vi gjengir her i sin helhet Havdelingsutvalgets sammendrag i sin rapport:

«Utvalget har etter en helhetsvurdering konkludert med at det i denne omgang ikke er hensiktsmessig å foreslå endringer i gjeldende områdebegrensninger. Utvalget mener derimot at konfliktnivået bør kunne reduseres gjennom andre og mindre inngripende endringer.

Utvalget mener at større aktsomhet, hensyntagen og etterlevelse av de til enhver tid gjeldende regler ville kunne redusere konfliktene ved utøvelsen av fisket. Det har alltid vært en målsetting å ha en allsidig og differensiert fiskeflåte, både hva angår størrelse og driftskombinasjoner. Dette har vært og er en styrke for norsk fiskerinæring.

Utvalget er opptatt av at aktørene må respekterte hverandre.Utvalget mener at større fartøy har et særlig ansvar for å ta hensyn til mindre fartøy. I situasjoner hvor større og mindre fartøy fisker i samme område bør det fra de største fartøyene utvises særlig aktsomhet for å unngå at deres fiskeriaktivitet fortrenger de minste fartøyene.

Utvalget mener at Norges Fiskarlag bør rette fokus mot aktsomhetsplikten, og anmode de største fartøyene om å utvise aktsomhet og hensyn når de fisker i områder samtidig med den minste kystflåten.Utvalget påpeker at det er svært viktig at alle gjør seg kjent med hvilke retninger og mønstre faststående redskaper plasseres på fiskefelt med høy fiskeintensitet/redskapstetthet, og innretter seg etter etablerte mønstre når redskapen skal plasseres, for derved å forbygge konflikter og redskapskollisjoner.

Utvalget mener at plikten til å rapportere faststående redskaper til Kystvaktsentralen også bør gjelde innenfor fjordlinjene slik at man sikrer at tilgjengelig informasjon for flåten gir et mest mulig reelt bilde av aktiviteten på feltet i sanntid.Utvalget mener at de foreslåtte endringene vil gjøre rapporteringsplikten til et mer effektivt verktøy for å unngå konflikter på fiskefeltet, og endringene bør gjennomføres så snart som mulig.

Utvalget understreker at Kystvakten og Sjøtjenestens oppfølgning vil være avgjørende for at rapporteringsordningens formål skal ivaretas. Kontrollinstansene må innta en aktiv rolle og veilede fartøyene slik at man oppnår høy regelverksetterlevelse. Like viktig er det at alle fiskere lojalt følger opp kravene til rapportering. Ved gjentatte brudd bør det vurderes sanksjoner.

Utvalget mener videre at det vil være naturlig å gjennomføre en evaluering etter at de nye reglene har virket en viss tid for å se om de har hatt ønsket effekt.Utvalget mener at opprettelse av henstillingsområder kan være et effektivt og treffsikkert tiltak for å sikre at alle fartøygrupper skal kunne utøve fisket sitt på en rasjonell måte når fiskeriaktiviteten innenfor et begrenset område blir svært høy, eller aktørene av andre grunner ikke klarer å finne løsninger.Utvalget vil ikke foreslå noen konkrete henstillingsområder, men forutsetter at det etableres tett dialog mellom næringens organisasjoner og Fiskeridirektoratets regionkontorer slik at det raskt kan etableres henstillingsområder dersom situasjonen tilsier det.

Utvalget understreker at bruk av henstillingsområder fortsatt må forbeholdes situasjoner hvor det er strengt nødvendig for å sikre at alle redskapsgrupper skal kunne utøve sitt fiske.

Utvalget har vurdert om det også bør kunne opprettes henstillingsområder basert på fartøystørrelse for å sikre å sikre at de minste fartøyene skal kunne få utøve sitt fiske uten konkurranse fra større fartøy. Utvalget vil fraråde en slik tilnærming, og mener at ordningen fortsatt bør knyttes til redskaper.

Utvalget vil imidlertid ikke utelukke at dette senere kan bli et aktuelt tiltak dersom fiskemønsteret i de kystnære fiskeriene utvikler seg i en retning hvor det blir nødvendig for å skjerme de aller minste fartøyene.»

Les Havdelingsutvalgets rapport: