Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2017

Enighet om avtale i Kazan

Kvoteavtaler for 2018

Russland og Norge har torsdag signert avtalen om forvaltning av fellesbestander for 2018. -Avtalen inneholder en rekke moment og oppfølgingspunkter av stor betydning for næringen, sier en fornøyd Kjell Ingebrigtsen.

Lederen i Fiskarlaget sier han på vegne av fiskerne er meget godt fornøyd med resultatet av forhandlingene i den 47. sesjonen i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Han deltok i den norske forhandlingsdelegasjonen sammen med nestleder Arild Aarvik og landsstyremedlem Jan Erik Johnsen.

Også fiskeriministeren er fornøyd.

– Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Den totale torskekvoten for 2018 er på 775 000 tonn. Denne vil sammen med fisket på de andre bestandene gi grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

Betydningsfullt samarbeid

-Jeg er svært godt fornøyd med årets avtale med russerne, sier Kjell Ingebrigtsen. Nok en gang er det tydeliggjort at fiskerisamarbeidet mellom våre to land fungerer svært godt. I tillegg til konkrete avtalepunkter om de ulike bestandene er det i avtalen lagt en plan for oppfølging av flere viktige saker, blant annet flere moment som vi fra Norges Fiskarlag har behandlet, spilt inn og fått gehør for. Dette er vi fornøyd med, sier Ingebrigtsen.

– Vi har fått en balansert avtale og hensynet til fiskeriressursene og fiskerisamfunnene er ivaretatt på en god måte. Dette er et godt grunnlag for å skape verdier også i 2018, både for fiskeflåten og for fiskeindustrien, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sjekkpunkt og Smutthav

Det er i avtalen enighet om forskning i hverandres soner, samt at russiske myndigheter skal gå gjennom sitt regelverk for de såkalte sjekkpunktene. Dette er tekniske kontrollpunkter i havet som det har vært knyttet utfordringer til for fiskeflåten. Også Smutthullavtalen skal gjennomgås.

Enige om alle kvoter

Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt altså forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Avtalen ble signert i Kazan, Russland, torsdag 12. oktober.

Torsk

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. På bakgrunn av det stabile kvotenivået som har vært i perioden 2013-2017, ble partene enige om en gradvis implementering av stabilitetselementet i den nye forvaltningsregelen som ble vedtatt i 2016. Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2018 ble satt til 775 000 tonn. Partene bekreftet også at forvaltningsregelen ligger fast.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2018 vil være 350 159 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Hyse

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 202 305 tonn for 2018, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 99 230 tonn, inkludert forskningskvoten.

Lodde

For første gang siden 2015 ble det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205 000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012.

Blåkveite

Totalkvoten for blåkveite i 2018 er fastsatt til 27 000 tonn, som er en økning på 3 000 tonn fra 2017.

Snabeluer

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 32 658 tonn for 2018. Dette er en økning på 2 658 tonn fra 2017. Det er også enighet om å utarbeide forvaltningsregler for begge disse bestandene.

Øvrige element

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2018.

Partene ble enige om forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner, noe som gir grunnlag for forbedret kartlegging av fiskebestandene i årene framover.

Se detaljer på departementets nettside. (ekstern link)