Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2018

Enig om kvoteavtale

Norge og EU for 2019

Etter to forhandlingsrunder, den første i Bergen og den andre i London i forrige uke, har Norge og EU oppnådd enighet om en kvoteavtale for 2019. Det blir en betydelig kvotenedgang for torsk og sild.

Avtalen omhandler kvotefastsettelser av fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak og kvotebytter som gir fiskeadgang i hverandres soner og i grønlandsk farvann. Det blir nedgang både i silde- og torskekvotene for neste år, mens seikvoten øker litt.

Kjell Ingebrigtsen sier at også neste års avtale innebæer gode fiskemuligheter for norske fiskere, selv om det blir kvotenedganger for enkelte viktige bestander. Avtalen bæer videre preg av stabilitet og små endringer knyttet til kvotebyttene, både for pelagisk og bunnfisk.

Viktig avtale

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, sier en pressemelding fra departementet at dette er en viktig avtale for Norge.

– Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Stor verdi

Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner.

Torsk: Totalkvoten på torsk går ned fra om lag 51 000 tonn i 2018 til 35 358 tonn i 2019, en nedgang på 33 prosent. Dette gir Norge en kvote på 5 004 tonn (7 337 tonn i 2018) i Nordsjøen og 136 tonn (259 tonn i 2018) i Skagerrak.

Sildekvoten reduseres fra 600 000 tonn i 2018 til 385 008 tonn i 2019 for konsumflåten, en reduksjon på 36 prosent. Dette gir Norge en sildekvote på 111 652 tonn i Nordsjøen (174 171 tonn i 2018) og 3 911 tonn i Skagerrak (6 459 tonn i 2018).

Seikvoten i Nordsjøen går opp fra 105 793 tonn i 2018 til 123 342 tonn i 2019, en økning på om lag 14 prosent. Norsk seikvote i 2019 blir 63 818 tonn (55 262 tonn i 2018). I tillegg disponerer norske fiskere 940 tonn sei vest av 4°V i EU-sonen.

Reke: Det er fastsatt en foreløpig rekekvote i Skagerrak og Nordsjøen for første halvår 2019, etter samme mal og på omtrent samme nivå som i år. Den foreløpige kvoten er fastsatt til 4 608 tonn, og partene er enig om å gjennomføre nye forhandlinger for å fastsette en endelig TAC for reker så snart ICES har presentert et revidert kvoteråd i løpet av første kvartal 2019. Forvaltningsplanen for rekebestanden som partene ble enig om i april 2018 iverksettes fra og med 2019.

Kolmule og NVG: Samtidig som Norge og EU har inngått den tradisjonelle kvoteavtalen for 2019, har partene også signert avtale om farvannsadgang for henholdsvis kolmule og norsk vårgytende sild for 2019, som er en del av kyststatsavtalene om kolmule og norsk vårgytende sild for 2019. Denne avtalen følger samme mønster som tilsvarende avtale for innevæende år.

Ikke Brexit

Avtalen med EU inneholder ingen elementer som vedrører Brexit. Avhengig av hva som blir utfallet av Brexit-spørsmålet mellom EU og UK, har Norges Fiskarlag fått forsikringer fra norske myndigheter om at de vil gjøre nødvendige avklaringer med EU og UK som sikrer at norske fiskere kan gjennomføre sitt fiske i 2019 i samsvar med den inngåtte kvoteavtalen.

Disse var med

Den norske forhandlingsdelegasjonen ble ledet av Ann Kristin Westberg og Norges Fiskarlag har væt representert i forhandlingene med Jan Birger Jørgensen, Per Magne Eggesbø, Jonny Berfjord, Valter Rasmussen og August Fjeldskår.