Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2014

Endring strukturkvotetak

Høingsfrist 04.08.2014

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høing forslag om økt kvotetak for torsketrål og ringnot.

Departementet har på bakgrunn av årsmøtevedtak i Fiskebåt foreslått at kvotetaket for ringnot blir økt fra 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål blir økt fra tre til fire kvotefaktorer.-Dette medføer en økning i kvotetaket på ca. 30% i begge gruppene.

I følge departementet vil forslagene medføe færre fartøy og færre fiskere både innen ringnot og torsketrål, noe som spesielt vil ramme lokalmiljø der fartøy blir tatt ut av fiske. Distriktsbindingene i torsketrål og avkortingsreglene i ringnot vil avgrense uttaket av fartøy i Nord-Norge til fordel for fartøy i Sø-Norge. Landet mengde fisk vil bli den samme, men det vil bli færre fartøy som leverer fisk vil også få konsekvenser for deler av fiskeindustrien.

Oppsummering av forslagene fra departementet:
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at kvotetaket for ringnot blir økt fra 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål blir økt fra tre til fire kvotefaktorer.

Forslag til forskriftsendringer:
Departementet har foreslått følgende endringer i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning o.a. for havfiskeflåten. § 8 føste ledd er tatt ut, og det er videre gjort endringer i § 8 nytt andre ledd og § 9 femte ledd.:

§ 8 (endret):
Det kan ikke tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote til fartøy som er innføt i registeret over fiskefartøy i Sø-Norge, på grunnlag av uttak av fartøy eller fartøy det er kommet til erstatning for som pr. 1. januar 1996 var innføt i registeret i Finnmark, Troms eller Nordland. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom det uttatte fartøyet drev ombordproduksjon.
Det kan ikke tildeles mer enn 4 kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy. Denne begrensningen gjelder for det enkelte fiskeslag som er omfattet av strukturkvoteordningen.
Dersom det var knyttet leveringsvilkår til konsesjonen for det eller de fartøy som tas ut av fiske, skal det settes tilsvarende vilkår for en forholdsmessig del av den kvoten som gjennom strukturkvoteordningen tildeles det gjenværende fartøyet eller fartøyene.
Fartøy med torsketråltillatelse kan tildeles strukturkvote av sei på grunnlag av uttak av fartøy fra seitrålgruppen uten hinder av kravet i § 5 føste ledd om at fartøyene må tilhøe samme fartøygruppe. Det kan tildeles inntil 2 seitrålkvotefaktorer av sei nord for 62° N og inntil 2
seitrålkvotefaktorer av sei sø for 62° N som slik strukturkvote, uavhengig av fartøyets samlede kvotefaktorer i torsketrålgruppen.

§ 9, femte ledd
Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en basiskvote på 850 tonn for fiskeslag som er regulert ved bruk av basiskvoter, inkludert fartøyets egen basiskvote, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende to fartøykvoter eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

Høingsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet kan lastes opp og leses i sin helhet her: http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Hoeyringsbrev_strukturkvotetaket.pdf

Forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten (FOR-2005-03-04-193) kan lastes opp her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-04-193