Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.03.2019

Endrer instruksen

NFD imøtekommer igjen

Departementet har etter initiativ fra Fiskarlaget valgt å gjøre nye tilpasninger i «Instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang.»

Instrukssaken har skapt stort engasjement i næringen, og Norges Fiskarlag er nok en gang fornøyd med at våre innspill tas hensyn til.

Hensikten med instruksen er å hindre at fiskekvoter fra små båter flyttes over på store båter. Saken ble i 2017 behandlet i Stortinget, og Norges Fiskarlag spilte da inn forslag som innebærer at kvoter fra båter mellom 11 og 15 meter ikke kan flyttes/plasseres på båter som har største lengde over 21 meter. Sjarkkvoter fra kvotegruppa under 11 meter kan ikke plasseres på fartøy med største lengde over 15 meter. Dette punktet var Fiskarlaget tydelig på at måtte opprettholdes for fortsatt å sikre en variert og sammensatt fiskeflåte.

Fagansvarlig Jan Birger Jørgensen påpekte under behandlingen i 2017 at Fiskarlagets intensjon i saken har vært å ha en forebyggende tilnærming til utviklingen, og bidra til at det ble etablert klare skiller for å ta vare på alle båtstørrelsene i fiskeflåten.

Mandag 25. mars 2019 har departementet altså fastsatt en justert instruks, også denne gang basert på Fiskarlagets innspill.

Det var Landsstyret i Norges Fiskarlag som behandlet saken i møte 30. januar i år. Landsstyret uttalte at instruksen som ble fastsatt 21.6.2017 førte til en utilsiktet virkning for rederier som hadde innrettet seg etter instruks av 12. januar 2016, dersom de ønsket endring i driftsgrunnlaget på fartøyet. Instruksen er altså endret i samsvar med Fiskarlagets ønske.

Den nye instruksen ligger vedlagt denne saken (under), og vi viser spesielt til det som påpekes på side 2 siste avsnitt, som omhandler deltakeradganger tildelt etter gammel instruks.