Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.08.2017

Endrer fartstidskrav

Fiskeskipper klasse C

-Dette er en gladnyhet som vi har arbeidet for å få til over tid. Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen. Fredag kom nyheten om at Sjøfartsdirektoratet gjør endringer av fartstidskrav på sertifikatet Fiskerskipper klasse C.

-Dette er veldig god nyhet, som Fiskarlaget har arbeidet for å få gjennomslag for over lang tid, sier Ingebrigtsen.

Saken gjelder altså fiskerne som har C-sertifikatet, men manglende gyldig fartstid fra båt under 10,67 meter. Tidligere praksis har ikke åpnet for fornyelse av sertifikat for disse.

-Fiskarlaget har hatt tett dialog med Sjøfartsdirektoratet og nå fått gjennomslag for vår argumentasjon. Jeg er svært godt fornøyd med utfallet på vegne av våre medlemmer i den aktuelle flåtegruppen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Rundskrivet

«Sjøfartsdirektoratet godkjenner nå fartstid fra fiskefartøy med lengde 8 meter eller mer ved søknad om fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C.

Merk at regelverket ikke åpner for at fartstid fra fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10,66 meter kan godkjennes ved søknad om førstegangsutstedelse av fiskeskippersertifikat klasse C.

Bakgrunn for endringen

Krav om sertifikat for fører av fiskefartøy med lengde fra 10,67 til 15 meter ble etablert ved fastsettelse av tidligere kvalifikasjonsforskrift 29. april 1998 nr. 398. Ved innføring av dette kravet ble det etablert en overgangsordning slik at de som hadde fartstid som fører på fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter, før 1. januar 1999, fortsatt kunne føre slike fartøy etter at de nye kravene var trådt i kraft. Overgangsordningen ble avsluttet når forskriften ble erstattet med gjeldende kvalifikasjonsforskrift 22. desember 2011 nr. 1523. De som hadde hatt rettigheter etter overgangsordningen, og som kunne dokumentere at de hadde tatt i bruk rettighetene innen 1. januar 2012, fikk muligheten til å søke om fiskeskippersertifikat klasse C.

Fiskeskippersertifikat klasse C utstedes etter kvalifikasjonsforskriften § 19 med gyldighet på fem år. For å fornye sertifikatet kreves det fartstid i sertifikatpliktig stilling i minst 12 måneder (360 dager) i løpet av de siste fem år. Sjøfartsdirektoratet har i år mottatt flere søknader om fornyelse fra søkere som fikk utstedt fiskeskippersertifikat klasse C på bakgrunn av overgangsordningen i 2012. Noen søkere har sin fartstid fra fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10,66 meter og det er uheldig om disse ikke får fornyet sine sertifikater. Sjøfartsdirektoratet har derfor vurdert det slik at fartstid på fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10, 66 meter kan likestilles med fartstid på fartøy med lengde over 10, 67 meter ved søknad om fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C.»