Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.03.2020

– Endre seismikk-regelverket!

OED må få koordineringsansvar

Norges Fiskarlag krever at OED endrer seismikk-regelverket. Myndighetene må få hjemmel til å koordinere seismisk aktivitet i norsk økonomisk sone for å bedre ivareta fiskeri-interessene.

Dette er hovedpunktet i Fiskarlagets brev av 9. mars, hvor Fiskarlaget gjentar tidligere meldt krav om at Olje- og Energidepartementet må få hjemmel til og ansvar for å koordinere all seismisk aktivitet i norsk økonomisk sone, slik at fiskeriinteressene blir ivaretatt på en god nok måte.

Norges Fiskarlag bruker i dag store ressurser på å koordinere seismikkaktiviteten på norsk sokkel, og det er svært beklagelig at ikke oljemyndighetene tar større ansvar for koordineringsjobben rundt seismisk aktivitet.

– Vi mener at petroleumsregelverket ikke er oppdatert og tilpasset utviklingen i annen ressursforvaltningsrett i Norge, da petroleumsretten har et veldig ensidig fokus på egen næring hvor det tas lite hensyn til samlet belastning av den samlede aktiviteten i området seismikken skal foregå, sier Fiskarlagets fagansvarlige seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Norges Fiskarlag har heller aldri sett at Oljedirektoratet har vurdert naturmangfoldlovens § 10 om økosystemtilnærming, og den samlede belastningen som økosystemet vil bli utsatt for i forbindelse med seismisk aktivitet. Naturmangfoldlovens § 2 bestemmer at naturmangfoldlovens § 10 gjelder i norsk økonomisk sone så langt den passer.

– Når det gjelder seismikk er det vanskelig å argumentere for at den nevnte bestemmelsen ikke passer, så her har myndighetene en jobb å gjøre, sier Kleven Jakobsen.

Fiskarlaget viser i brevet til at når det gjelder arealkonfliktene som kan oppstå mellom fiskeri og seismikk har vi et rettslig prinsipp om sameksistens på norsk sokkel. Dette prinsippet må innebære at myndighetene tar en aktiv rolle når meldinger om seismisk aktivitet kommer inn, og ser om aktivitetsnivået i et område på et tidspunkt blir for høyt til at det lar seg forene med sameksistens.

Havressursloven har også regler om aktsomhet i § 24, hvor det i første og andre ledd fremgår følgende:

«Den som kjem til haustingsfelt der reiskapar er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapane står. Alle skal fare fram slik at haustingsreiskapar ikkje vert skadde eller utsette for fare.

Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørlig framferd.»

– Når Fiskeridirektoratet og/eller Fiskarlaget fraråder seismikk på grunn av konflikt med fiskeriene mener vi at OED må få hjemmel til å avvise melding om seismisk aktivitet for å kunne ivareta havressursloven § 24 om aktsomhet på høstingsfeltet. Dersom det blir gitt slik hjemmel sparer vi fiskerne for mange utfordringer i forbindelse med fiskeriene, og vi sparer selskapene for utgifter ved at de må avbryte seismikken, sier Kleven Jakobsen.

Norges Fiskarlag forventer at Olje- og energidepartementet tar våre henvendelser om manglende koordinering av seismisk aktivitet i norsk økonomisk sone på alvor, og iverksetter tiltak deretter. Vi forventer at dette gjøres så raskt som mulig, og før årets seismikksesong er i gang for fullt.