Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.10.2015

Effekter av lusemidler

Fiskarlaget ber på nytt om tiltak

Norges Fiskarlag mener ny kunnskap om skadevirkninger understreker viktigheten av et det snarest må iverksettes effektive tiltak mot lakselus. Medikamenter og kjemikalier brukes i økende omfang til tross for at de kan skade bestander av både reke, krabbe og andre krepsdyr.

Norges Fiskarlag har flere ganger tidligere anmodet regjeringen om tiltak og gjentar nå dette i et brev til Næringens- og fiskeridepartementet (NFD).

I brevet «Tiltak mot eventuelle skadevirkninger av «lakselusmidler» på marine arter» understreker Fiskarlaget at vi er grunnleggende positivt innstilt til sameksistens med andre næringer på kysten, inkludert oppdrettsnæringen. Forutsetningen er at oppdrett ikke må bygges opp på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.

Bekymret

Fiskarlaget påpeker at: «Resistensutvikling har ført til at et bredere spekter av medikamenter mot lakselus nå tas i bruk i stadig større omfang, og på andre måter, enn tidligere. Det er økende bekymring for hvilke effekter dette kan ha på reke, krabbe, hummer og andre marine arter. Der det drives avlusning har fiskere meldt om at reke forsvinner fra gode rekefelt, at reke slipper rogna før tida og at de finner død/døende taskekrabbe i teiner. Så vidt vi kjenner til er det verken vitenskapelig bekreftet eller avkreftet at dette har med utslipp av lakselusmidler å gjøre. Norges Fiskarlag har derfor gjennom flere år etterlyst tilstrekkelig forskning angående dette. I tillegg har vi bedt om retningslinjer for prøvetaking i områder der det drives avlusning, slik at en kan ha mulighet til å bekrefte/avkrefte eventuelle årsakssammenhenger.»

Langvarig arbeid

Norges Fiskarlag anmodet allerede i 2011 om et forbud mot bruk av blant annet flubenzuroner. Anmodningen ble gjentatt i januar 2013. I et svarbrev fra departementet i mars 2013 ble det slått fast at Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet først skulle igangsette et arbeid for å holde bruken av flubenzuroner på et så lavt nivå som mulig.

Ny studie

Norges Fiskarlag har nylig blitt gjort kjent med en ny studie, som indikerer at også andre kjemikalier kan være skadelige for rekebestander. Det gjelder særlig den såkalte «kombinasjonsmetoden», der en bruker et organfosfat og et pyretroid i kombinasjon.

Det kan i denne sammenheng nevnes at Norges Fiskarlag høsten 2012 anmodet om at tømming av avlusningsvann fra brønnbåt ikke måtte skje i nærområdene til viktige rekefelt. På bakgrunn av Fiskarlagets brev gjorde Havforskningsinstituttet en faglig vurdering av saken, og de kunne ikke utelukke eventuelle negative effekter. Fiskeridirektoratet anbefalte derfor i 2013 at brønnbåter måtte tømme sitt avlusningsvann i god avstand til kartlagte rekefelt. Regelverket for utslipp fra brønnbåt er allikevel fortsatt uklart. Norges Fiskarlag sendte derfor en ny henvendelse til miljømyndighetene den 17. august i år. Vi avventer fortsatt svar på dette brevet.

Politiske signal

I forbindelse med Stortingets behandling av havbruksmeldingen i juni i år slo Næringskomiteen fast: «Komiteen mener det er nødvendig med strenge restriksjoner for bruk av medisinering med produkter som inneholder flubenzuroner… Komiteen ber regjeringen legge frem tiltak for å sikre at medikamentell behandling mot lakselus får minst mulig negativ effekt på det marine miljøet.»

Norges Fiskarlag anmoder om at også den såkalte «kombinasjonsmetoden» og utslipp fra brønnbåt inkluderes i regjeringens kommende tiltaksplan, som skal sikre at medikamentell behandling mot lakselus får minst mulig negativ effekt på det marine miljøet.

Les to av Fiskarlagets tidligere innspill og vedtak under: