Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2018

Drøftet rapportkrav

Styret om ILO188

Myndighetene må så snart som mulig nedsette et utvalg som gjennomgår det omfattende rapporteringsregimet fiskeflåten er underlagt. Den klare ambisjonen må være forenklinger og fokus på samkjøring av all rapportering, fastslår Landsstyret i et vedtak.

Norges Fiskarlags landsstyre i behandlet onsdag oppfølgingen av arbeidet knyttet til gjennomføring av ILO 188 i norsk rett.

Landsstyret ble orientert om møtet som 8. januar ble holdt med Sjøfartsdirektoratet etter krav fra Fiskarlaget der representanter fra hovedlaget og øvrige medlemslag deltok. 

Norges Fiskarlag har synliggjort at lovverket og rapportkravene om arbeids- og hviletid er utfordrende å forholde seg til for flere flåtegrupper og Landsstyret er tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på utfordringen med arbeids- og hviletid på norske fiskefartøy.

Rapport utarbeides

I forbindelse med dette arbeidet har Norges Fiskarlag påtatt seg oppgaven med å utarbeide en kortfattet statusrapport om arbeids- og hviletid i fiskeflåten. For å løse denne oppgaven har Landsstyret pålagt de ulike organisasjonsleddene en oppfølgende arbeidsfordeling.

 • Fiskarlaget Nord innheter opplysninger om status for gruppen liten kyst (under 15 meter).
 • Nordland Fylkes Fiskarlag innheter opplysninger om status for gruppen stor kyst (over 15 meter).
 • Møre og Romsdal Fiskarlag innhenter opplysninger om status for autolinegruppen.
 • Fiskarlaget Vest innhenter opplysninger om status fra gruppen pelagisk trål/nordsjøtrål.
 • Fiskerlaget Sør innhenter opplysninger om status for gruppen reketrål (reke sør).  
 • Fiskebåt innhenter opplysninger fra gruppen ringnot, torsketrål (inkl. havreketrål).
 • Norges Fiskarlag sentral koordinerer arbeidet og utarbeider en sluttrapport. Sluttrapporten godkjennes av LS eller AU før den oversendes til arbeidsgruppen.

Fra Norges Fiskarlag er følgende fire utpekt til å delta i arbeidsgruppen på vegne av organisasjonen:

 • Fra Samarbeidsrådet Nord: Jan Petter Børresen
 • Fra Samarbeidsrådet Sør: Lennart Danielsen
 • Fra Fiskebåt: Sturla Roald
 • Fra Norges Fiskarlags administrasjon: Joakim Martinsen

Høyt rapporteringskrav

Landsstyret påpekte også i sin drøfting at det samlede rapporteringskravet som fiskeflåten må forholde seg til er svært høyt. Det er derfor svært viktig at myndighetene så snart som mulig nedsetter et utvalg som gjennomgår rapporteringsregime som fiskeflåten er underlagt. Den klare ambisjonen må være forenklinger og fokus på samkjøring av all rapportering, heter det i Landsstyrets vedtak.