03.07.2024

Dramatiske forslag for fiskerinæringen

Pressemelding

Sør-Norges Fiskarlag advarer mot de mest ytterliggående forslagene som nå har blitt fremmet om Oslofjorden. Les vedlagte pressemelding.

-Fiskerne og fiskemottakene er helt avhengig av fungerende økosystemer og fiskebestander som det kan høstes fra. Vi deler derfor bekymringen om at Oslofjordens miljøtilstand er under press, og at det er behov for flere nye tiltak. Samtidig må det være en balanse i tiltakene, og vi advarer derfor mot de mest ytterliggående forslagene som nå har blitt fremmet, sier Alessandro Astroza, i Sør-Norges Fiskarlag.

Fiskeridirektoratet har nylig kommet med tre forskjellige alternativer for tiltak innen fiskeri i Oslofjorden; omtalt i denne nettsaken hos dem.

Alternativ 1: Fortsette med gjeldende regler fra 2019

· Forbud mot fiske i gytefelt for torsk fra 1. januar til 30. april.

· Forbud mot bunnsatte garn og torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensen.

· Mulighet for dispensasjon for en mindre gruppe fartøy.

Alternativ 2: Økt artsselektivitet og restriksjoner

· Forbud mot yrkesfiske med ikke-selektive redskaper som garn og line.

· Krav om selektive innretninger som sorteringsrist i trålfiske.

· Begrensning av fritidsfiske til håndholdte redskaper og strengere regulering av teiner.

Alternativ 3: Nullfiskeområder

· Opprettelse av tre større nullfiskeområder hvor alt fiske stanses: Indre del av Oslofjorden (innenfor en linje mellom Horten og Moss), Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.

· Stans i brislingfiske i hele fjorden.

-Høsting av fisk påvirker økosystemene, men den samlede belastningen med vedvarende høy tilførsel av næringssalter, som nitrogen og fosfor fra landbruket og avløp. I tillegg har varmere klima og nedbygging av viktige oppvekst- og gyteområder i kyst- og strandsonen ført til en ubalanse i økosystemene. Disse endringene har skjedd raskt i en tid hvor fiskeri-innsatsen faktisk har gått ned, sier Astroza.

Dagens rekefiske i Oslofjorden er selektivt og fanger lite fisk. Likevel er torsken blitt symbolet på utfordringene og et godt eksempel på den komplekse tilstanden i Oslofjorden. Torsken er fredet i fjorden, og har i perioder vist å gi sterke årskull med mye yngel. Men ingen forstår helt hvorfor yngelen ikke vokser opp eller blir værende langs kysten. Det kan tyde på at det er andre momenter enn direkte høsting fra yrkesfisket som er årsak til at den ikke vokser seg stor.

Vi minner også om at den seneste rapporten fra Havforskningsinstituttet fra mai 2024 om samlet påvirkning fra Oslofjorden understreker tydelig at miljøtilstanden i indre Oslofjord er svært sammensatt og kompleks.

Sør-Norges Fiskarlag mener mange av forslagene som er lagt frem er svært omfattende og dramatisk for yrkesfisket i området. Det gjelder spesielt alternativ 3 om et nullfiske innenfor Horten-Moss, og i Ytre Hvaler og Færder Nasjonalpark.

Vi frykter at en innføring av dette alternativet vil være «spikeren i kista» og føre til en reell avvikling av yrkesfisket her i sør.

Vi kan heller ikke godta at det med et pennestrøk skal besluttes nullfiske i nasjonalparkene. Da nasjonalparkene i sin tid ble opprettet, så var det med ønske om å ta vare på spesiell og beskyttelsesverdig natur. Samtidig var det en visshet om at det var tradisjonelle fiskeplasser i områdene hvor det hadde vært høstet lenge. Det var en klar forutsetning om at den tradisjonelle fiskeriaktiviteten skulle ivaretas også i de nye nasjonalparkene.

Vi er helt enig i Fiskeridirektoratets understreking av at strengere fiskeritiltak vil ha liten effekt dersom det ikke innføres tiltak innenfor alle andre relevante sektorer.

Vi deler også Fiskeridirektoratets vurderinger om at fiskerireguleringene i Oslofjorden allerede er strenge og at å stramme inn ytterligere har en samfunnsmessig kostnad. Dette understreker vår bekymring om at det finnes en overdreven tiltro til at nye fiskeritiltak alene skal føre til Oslofjorden skal oppnå en forbedret miljøtilstand raskt og varig.

Vi kan ikke akseptere at fiskerinæringen skal stå som hovedansvarlig for å rydde opp etter alle år med menneskelig påvirkning av et fjordsystem hvor godt over en million mennesker i Norge bor og lever. Her må alle gode krefter settes inn samtidig.

Rapporten og forslagene er nå oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for videre oppfølging og vurdering. Vi vil be regjeringen vurdere konsekvensene nøye og i lys av et helhetlig perspektiv med tanke på miljøpåvirkningen som Oslofjorden står overfor.

Sør-Norges Fiskarlag er selvsagt forberedt på å diskutere og bidra positivt til treffsikre og balanserte løsninger som ivaretar den gjenværende fiskeriaktiviteten og miljøtilstanden.

Kontaktperson: Avdelingsleder Alessandro Astroza 988 65 674