Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2014

Dette er ille

HI avlyser kysttorsktokt

Leder Kjell Ingebrigtsen mener det er urovekkende og ille at Havforskningsinstituttet (HI) har avlyst et planlagt kartleggingstokt på kysttorsk.- Ja, dette er ille og ikke forenlig med hvordan arbeidet med dette fagområdet bø være, sier Ingebrigtsen.

-Situasjonen for kysttorsken, bestanden og måten den kartlegges på, gjø at det absolutt ikke var dette vi ønsket å få som en nyhet på dette fagområdet, sier Kjell Ingebrigtsen. Jeg vet at HI er presset på økonomi, men denne saken er så viktig at det å avlyse dette toktet gjø at vi i Fiskarlaget må reagere, noe vi også har gjort overfor HI i et brev i dag. Brevet er selvfølgelig sendt med kopi til departementet og direktoratet, opplyser Ingebrigtsen.

Han sier Fiskarlaget over tid har etterspurt om vi har god nok oversikt over bestanden av kysttorsk og ikke minst om metoden for kartlegging, ved hjelp av trål og ekkolodd, er god nok.

-Min påstand er at dette er en dårlig metode som gir dårlig oversikt og at det derfor er et faresignal når HI avlyser i stedet for at vi får toktet og hadde fått et grunnlag for å utvikle bedre metodikk.

Følgende brev ble i dag sendt til Havforskningsinstituttet om saken:

«Norges Fiskarlag er nylig blitt kjent med at Havforskningsinstituttet av økonomiske årsaker har bestemt seg for ikke å gjennomføe et planlagt metodeutviklingstokt for kysttorsk som skulle gå i området Vikna-Stad i perioden september- oktober 2014. Denne avgjøelsen er tatt selv om det er skrevet kontrakt med det aktuelle fartøyet som skulle leies, og disse kostnadene vil uansett påløpe instituttets regnskap.

Norges Fiskarlag finner det svært beklagelig at instituttet har foretatt økonomiske omprioriteringer som medføer at en ikke får gjennomføt et prosjekt som gir økt kunnskap om kysttorskrekrutteringen. Kysttorsken nord for Stad har i mange år lidd under manglende kunnskap om rekrutteringsmekanismer, og bestanden er fortsatt klassifisert å være i en gjenoppbyggingsfase med et tilhøende strengt reguleringsregime.

Under henvisning til ovenstående anmoder Norges Fiskarlag om at Havforskningsinstituttet snarest foretar en fornyet prioritetsvurdering av dette prosjektet, for å se om det kan la seg gjennomføe etter oppsatt plan.»