Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.05.2014

Delta på Strandryddedagen

Oppfordring fra Ingebrigtsen

-Jeg oppfordrer både medlemmer i Fiskarlaget og folk som bor langs-kysten om å delta i den årlige Strandryddedagen kommende lødag, 10. mai. Dette sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

De siste årene har det blitt samlet inn mange titals tonn søppel i-forbindelse med strandryddeaksjonene.

I et leserinnlegg i FiskeribladetFiskaren denne uken tar Kjell Ingebrigtsen opp utfordringen knyttet til såkalt marint søppel.

Han sier noe av det som samles inn hvert år kommer direkte fra fiskeri- og annen aktivitet på sjøen og at det er viktig at dette avfallet blir tatt hånd om og fjernet fra kysten.

Han-påpeker samtidig at fiskerne har rapporteringsplikt for fiskeutstyr som blir borte og-at fiskerne ofte urettmessig må tåle kritikk for en del av den forsøplingen som skjer, uten at dette fratar yrkesutøvere ansvar for å opptre på en bevisst måte.

Les hele avisinnlegget her:

Fiskarlaget tar forsøpling av havet på alvor

FiskeribladetFiskaren hadde den 5. mai i år en artikkel som gav inntrykk av at norske fiskere ikke bryr seg om forsøpling av havet. Artikkelen tok opp et viktig tema, men var svært unyansert med hensyn til årsakssammenhenger og fiskernes holdninger, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag

Kysten er vår arbeidsplass. Vi er helt avhengige av en ren kyst og gode fiskeområder som er mest mulig fri for søppel. I artikkelen får en inntrykk av at den norske fiskeflåten er en hovedkilde til forsøplingen langs kysten. Dette er heldigvis ikke riktig.

Søppel fra store deler av Europa følger kyststrømmen og driver i land langs norskekysten. Å få bukt med disse problemene krever både lokale tiltak og internasjonalt samarbeid på regjeringsnivå.
Norges Fiskarlag vil ta sin del av ansvaret. Det finnes ingen unnskyldning for å kaste søppel over bord. Slikt skal ikke forekomme, og skjer forhåpentligvis svært sjelden.

Plast er et særlig problem når det gjelder forsøpling. Plast flyter ikke bare i land i fjæra. Inntil 70 % synker og legger seg på sjøbunnen, ifølge en rapport om marint søppel fra Miljødirektoratet. Slikt søppel kan havne i fiskeredskap og føe til ødelagt utstyr og økt fisketid.

I tillegg kan søppel på havbunnen fungere som hefte og føe til tap av fiskeredskap og såkalt «spøkelsesfiske», der tapt utstyr fortsetter å fange fisk. I den sammenheng bø det nevnes at yrkesfiskerne er pålagt å melde inn tapte fiskeredskaper til Fiskeridirektoratet eller Kystvaktsentralen. Denne ordningen omfatter fortsatt ikke fritidsfiskere.

Norges Fiskarlag har gjennom flere år tatt initiativ til FoU-prosjekt som skal gi mindre forsøpling og mer resirkulering av utrangerte fiskeredskaper. Gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har næringen blant annet bidratt til:

– økt innsamling og gjenvinning av tau, notlin, garn og annen redskap
– etablering av mottak for utrangert utstyr
– utvikling av en ny metode for gjenvinning av tauverket «danline»

I tillegg har FHF bidratt til oppstart av selskapet Norsk Fiskeriretur AS, som i 2012 ble tildelt miljøprisen «Gullklypa» for sitt arbeid med å håndtere marin forsøpling.

Norges Fiskarlag savner også en mer konkret oppfølging av viktige tiltak i den forrige Regjeringens avfallsstrategi fra august i fjor. Denne inneholdt flere positive signaler, blant annet at en ville:

– Sikre det juridiske grunnlaget, slik at fiskefartøy ikke påføes særskilte kostnader ved innlevering av oppsamlet søppel fra havet.
– Videreføe ordningen med opprydning og gjenvinning av tapte fiskegarn og annet utstyr fra fiskeflåten.
– Innføe en produsentansvarsordning for fiskeredskap og utrangert utstyr, gjennom en frivillig avtale med næringen.

For øvrig savner Fiskarlaget en mer nyansert debatt om årsakssammenhenger, hva som blir gjort og hva som kan gjøes for å redusere problemene knyttet til marin forsøpling. Fiskerne burde ses på som en viktig samarbeidspartner i denne sammenhengen, og ikke som et problem.

Til slutt vil jeg gi ros til miljøprosjektet «Strandryddedagen», som i år går av stabelen den 10. mai. Jeg har allerede forskuttert dagen, og ryddet søppel i fjæra. Jeg oppfordrer alle, ikke minst andre fiskere, om å bidra.