Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.07.2015

Ber om tilgang i Finnmark

Fjordlinjesaken

Av hensyn til det pågående makrellfisket fra kystflåten utenfor Finnmark er Fiskeridirektoratet bedt om å inkludere området utenfor Finnmark i fjordlinjeunntaket.

Norges Fiskarlag har sendt en ny henvendelse til Fiskeridirektoratet etter at Finnmark er utelatt fra unntaket om tilgang for makrellfartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene. I brevet vises det til Fiskeridirektoratets avgjørelse 2. juli om å tillate slikt fiske utenfor Troms fram til 1. september, men ikke Finnmark.

Fiskarlag finner svært beklagelig at ikke Finnmark ble inkludert i unntaket. Og i brevet fremheves at:

«Som tidligere påpekt så er det vanskelig å forutsi når og hvor makrellen er tilgjengelig, og akkurat for øyeblikket er det registrert makrellforekomster omkring Sørøya, og det er siste døgn tatt fangster like utenfor fjordlinjene, og det rapporteres om gode makrellregistreringer innenfor fjordlinjene. For flåten over 15 meter er derfor gjeldende fjordlinjeregulering fortsatt til hinder for å kunne høste av stor fin makrell i dette området. Dette er uforståelig når det er ønskelig å dokumentere en nordlig makrellutbredelse i norske farvann.

Havforskningsinstituttet har etter det vi kjenner til ikke påpekt problemer med innblanding av andre fiskeslag i makrellfangstene utenfor Troms og Finnmark, og det er derfor ikke ressursbiologiske grunner for at ikke unntaket fra fjordlinjene også kan omfatte Finnmark.

Av hensyn til det pågående makrellfisket fra kystflåten utenfor Finnmark bes Fiskeridirektoratet om umiddelbart å inkludere området utenfor Finnmark i fjordlinjeunntaket.»