Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2021

Ber om skuddpremie

Steinkobbe 2022

Norges Fiskarlag støtter i all hovedsak de foreslåtte kvotenivåene for kystsel for 2022. Imidlertid bør det for steinkobbe vurderes skuddpremie, skriver vi i vårt høringssvar til Fiskeridirektoratet om reguleringen.

Norges Fiskarlag har i en årrekke bedt om at bestanden av sel følges nøye, og vi ber om at det foretas nye tellinger av bestanden allerede til neste år med eventuelle justeringer påfølgende år for nye funn.

Fiskarlaget erkjenner samtidig at også fiskerne må bidra til å fremskaffe kunnskap om selbestanden for å få et bedre kunnskapsgrunnlag å forvalte ut ifra. Vi vil derfor oppfordre fiskerne om Fiskeridirektoratets registreringstjeneste for bifangst- og observasjoner av sel, slik at vi får et bedre kunnskapsgrunnlag å forvalte ut ifra. Tilbakemeldingene fra direktoratet er at meldingstjenesten i liten grad blir benyttet.

Når det gjelder steinkobbe mener vi altså at det må innføres tiltak for å sørge for at kvoten blir tatt i 2022, ved at det for eksempel innføres skuddpremie på steinkobben.

Bakgrunnen for kravet er knyttet til at fiskerne rapporterer om store skader på fangst i redskap, kvalitetsforringelse som følge av kveis i fangsten og predasjon på den sårbare kysttorsken.

Vi mener at vi vil komme til å se en bedring av disse forholdene dersom hele steinkobbekvoten tas.

  • Les detaljene i vårt høringssvar til Fiskeridirektoratet her: