Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.05.2014

Ber om nøye vurdering av fritt fisk

Landsstyrevedtak

Norges Fiskarlag forutsetter at man tar lærdom av de erfaringer en gjorde med det frie torskefiske i vinter og nøye vurderer reguleringsopplegget i torskefisket for den minste flåten for etterfølgende år.

Saken er oversendt departementet etter behandling i Landsstyret.

Norges Fiskarlags øverste organ behandlet saken om det frie torskefisket i kystflåten-under 11 meter i-vinter i behandlingen av utviklingen i fisket og fattet slikt vedtak:

«Landsstyret kommenterte i sitt vedtak 7/14 av 8. januar d.å. flere forhold knyttet til myndighetenes avgjøelse om et fritt torskefiske for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, og bl.a. heter det som følger:

«Fiskarlaget vil påpeke at det er svært uheldig at det foretas prinsipielle omlegginger av et fiskeri, slik det nå er gjort i torskefisket for flåten under 11 meter, uten at dette har vært gjenstand for en forsvarlig behandling i næringen. Departementets avgjøelser kom de siste dagene fø jul, og når det skjer såpass omfattende endringer i rammebetingelsene knyttet til hvordan aktøene kan utøve sitt fiske så tett opp i oppstarten av en ny hovedsesong, så er dette svært frustrerende for flåten. Næringen etterlyser hele tiden mest mulig stabilitet rundt reguleringsprinsippene og at kvoterammene avklares så tidlig som mulig. Ut fra at Reguleringsmøtet ble avholdt allerede 6. november 2013, og kvoterammene for torskefiskeriene i Nord var på plass, burde reguleringsforskriftene for disse fiskeriene ha vært fastsatt på et langt tidligere tidspunkt. Fiskarlaget forventer derfor at myndighetene etterstreber dette for neste års kvotereguleringer. Fiskarlaget er innforstått med at departementets intensjon med et fritt torskefiske er å sikre at de minste fartøyene skal kunne fiske sine gruppekvoter, mens torsken er tilgjengelig for denne flåtegruppen, noe også Fiskarlaget er opptatt av. Et frislipp i torskefisket kan imidlertid ha noe uheldige følgeeffekter som bl.a. kan ha innvirkning på sikkerheten i flåten, kvalitet på råstoffet, leveransmuligheter for fartøyene. Fiskarlaget vil derfor anmode myndighetene om å følge torskefisket tett utover vinteren, og være åpen for justeringer dersom dette skulle vise seg nødvendig.»

Norges Fiskarlag gjorde også innspill i saken gjennom arbeidsutvalgsvedtak 13/14 av 13. mars d.å. hvor det ble anbefalt å fastsette øvre kvotetak for fartøyene i det frie fisket, bl.a. for å bidra til å unngå alt for store negative fordelingseffekter i flåten. Fiskeridirektoratet fastsatte med virkning fra 24. mars 2014 begrensninger i torskefisket, og da på et høyere nivå enn det Fiskarlaget anbefalte. Som følge av fortsatt høye fangstrater i torskefisket, med prognoser om overfiske av gruppekvoten, stoppet Fiskeridirektoratet det maksimalkvoteregulerte fisket med virkning fra 3. april. Fisket kunne fortsette innenfor garanterte kvoter, og Fiskarlaget er tilfreds med at departementet senere har bekreftet dette. Fiskarlaget har ikke ansett det som noe alternativ å røe ved de garanterte kvotene, da det ville innebære at man ville rokke ved et mageårlig tillitsforhold om forståelsen av begrepet «garanterte kvoter» mellom myndigheter og næring.

Norges Fiskarlag forutsetter at man tar lærdom av de erfaringer en gjorde med det frie torskefiske i vinter og nøye vurderer reguleringsopplegget i torskefisket for den minste flåten for etterfølgende år. Fiskarlaget vil på vanlig måte fremme organisasjonens tilrådninger om kvotereguleringer for neste års fiskerier i løpet av kommende høst.»