Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.08.2015

Ber om hyseøkning

For kystflåten

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet å øke maksimalkvoten for hysefiske for fartøy under 11 m med 10 %, og for fartøy over 11 m med 30%.

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 20. august 2015 behandlet regulering av fisket etter hyse nord for 62° N og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket etter hyse nord for 62° N for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i kystgruppen. I gruppen under 11 meter er det fisket omtrent samme kvantum som i 2014. Fartøyene i denne gruppen har store maksimalkvoter og har nesten 6 500 tonn hyse til rest, samtidig som avsetningen på 4 000 tonn til bifangst står uten belastning.

Norges Fiskarlag viser til at det nå er åpnet for overføring/forskuttering av inntil 10% av gruppekvotene, jfr. § 6 i reguleringsforskriften. Dette bør tas hensyn til ved reguleringene av fisket etter hyse for resten av året, og utfordringene blir å finne riktig nivå på endringer for å sikre at kvotene blir tatt.

Endringer av maksimalkvotene bør sees i sammenheng både med gruppekvotene for de enkelte gruppene og deres muligheter for å kunne ta tildelte kvoter, samt se på mulighetene fartøyene har for alternative fiskeri. For større fartøy som har torsk til rest vil det kunne bli behov for et kvantum til inndekning av innblanding av hyse, og da bør det gis et maksimalkvotetillegg som kan benyttes til denne inndekningen. Alternativt at det åpnes for å gi fartøyene en bifangstprosent, selv om det ikke er avsatt kvantum til dette for fartøy over 15 meter.

Norges Fiskarlag vil etter en totalvurdering vil tilrå at fartøy med hjemmelslengde under 11 meter gis en økning på maksimalkvoten med 10 %, mens fartøy med hjemmelslengde over 11 meter gis en økning på maksimalkvoten med 30 %.

Dette bør iverksettes umiddelbart.»