Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.04.2014

Behov for nye hysejusteringer

Fiske etter hyse nord for 62°N

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte i dag drøftet hysefisket nord for 62° N. Det ble her fattet vedtak om-at det for fartøy med hjemmelslengde mellom 15 meter og 20.99 meter og for fartøy 21 meter og støre gis en maksimalkvote.

Samtidig beholdes de garanterte kvotene på henholdsvis 50/42,9 tonn fortsatt.

Utdrag fra vedtaksbrevet til Fiskeridirektoratet:

«Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen ved flere anledninger i vinter har behandlet spøsmål om justeringer av reguleringen av fisket etter hyse nord for 62° N for kystfiskeflåten, sist i arbeidsutvalgsmøtet 26. mars d.å., jfr. vedtak 20/14. Dette har føt til at myndighetene har justert reguleringsopplegget for flåten under 15 meter, sist med virkning fra 28. mars 2014. Slik hysefisket har utviklet seg så langt mener Fiskarlaget at det også er behov for justeringer av hysekvoten for fartøyene over 15 meter.

Utgangspunktet for det reguleringsopplegget som nå gjelder for fisket etter hyse for kystflåten, er nedgang i totalkvoten, men også et krav om å benytte Landsmøtets vedtak om fordeling av totalkvoten på lengdegrupper (Finnmarksmodellen), slik disse framkommer i vedtaket.
Norges Fiskarlag har i dialogen med Fiskeridirektoratet understreket at nedgangen som er i totalkvoten, ikke er så stor at det er nødvendig med så stram reguleringer som de som nå foreligger. Det har også vært understreket at framlagt materiale fra tidligere år viser at det er et mindre antall fartøy som fisker hyse sammenlignet med deltakelsen i fisket etter torsk. Dette gir grunnlag for en mye høyere overregulering i fisket etter hyse, også inneværende år.»

Vedtaksbrevet kan leses her.