Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.01.2015

Avstå fra håndheving

Landstyret om meldingsordningen

Norges Fiskarlags landsstyre ber myndighetene avstå fra å håndheve den nye meldingsordningen for fartøy mellom 13 og 15 meter. Fiskarlaget er prinispielt imot den nye ordningen.

-Nei, vi har ikke ønsket den nye ordningen, men departementet har hele tiden vært klar på at ordningen ville komme. Vi har likevel arbeidet hardt og fått gjennomslag for flere av våre krav i omfanget og regelverket for ordningen. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget saksbehandlet høringen på vanlig måte ute i organisasjonen og med en sluttbehandling i Landsstyret. Kjell Ingebrigtsen mener innføringen av den nye ordningen bidrar til å komplisere og ikke forenkle fiskerens hverdag.

Tatt opp jevnlig

I dag er det slik at fiskefartøy mellom 13 og 15 meter må føre forenklet fangstdagbok på papir. Fra 1. februar må fartøy mellom 13 og 15 meter rapportere via en applikasjon på smarttelefon om fangsten de har ombord.

Den tekniske løsningen er ennå ikke på plass og dette er også ett tema i vedtaket fra Landsstyret som ble gjort 21. januar og som du kan lese nederst i denne saken.

Jevnlig tatt opp

Ingebrigtsen sier Fiskarlaget har tatt opp saken i flere møter med Fiskeridirektoratet og ministeren.

-Da Fiskarlaget skjønte at våre høringsinnspill ikke var tatt til følge og at ordningen ville bli innført uansett, så måtte vi komme opp med et alternativ. Vi bad derfor om nye møter der representantene for Fiskarlaget la frem konkrete endringsforslag, herunder det som også ble resultatet i den gjeldene forskriften, opplyser Kjell Ingebrigtsen.

-Vårt hovedmoment i det aktuelle møtet var å peke på hvordan vi best kunne sikre fiskernes rettssikkerhet og rettsstatus. Fiskarlaget var fremdeles tydelige på at vi var mot ordningen, men fremholdt at hvis ordningen likevel skulle innføres, så måtte forskriften kun gjelde for de som allerede har en form for estimeringsplikt. I praksis vil det si de som fra før er pålagt å føre forenklet fangstdagbok, i hovedsak de mellom 13-15 meter. Vi fremhevet også at forskriften måtte ha en dispensasjonshjemmel, sier fiskarlagslederen.

-Vi var tydelige på at vi ikke kan se at det er lagt frem dokumentasjon på at det er avdekket ulovligheter av et slikt omfang at det skulle være behov for en generell meldingsordning, understreker Ingebrigtsen.

Vi minnet også om at Høyre i 2011 med støtte fra blant annet Frp fremmet forslag i Stortinget om at det skulle foretas en gjennomgang av rettssikkerheten til norske fiskere og legges frem sak for Stortinget om dette. En av begrunnelsene for forslaget var dagens praktisering av reaksjoner på fangstdagboka. Forslaget ble nedstemt, men Høyre har ved Frank-Bakke Jensen også i FiskeribladetFisakren etter valget gjentatt behovet og sagt at dette skulle partiet gjennomføre. Vi viste til at det da ville være feil signal å pålegge enda flere flåtegrupper meldingsplikt før denne gjennomgangen var gjennomført.

-Altså, mener vi det ville være feil å gi mer av en medisin man er i tvil om er riktig medisin, sier Kjell Ingebrigtsen.

App fra 1. februar

Fiskeridirektoratet ville opprinnelig at alle båter under 15 meter skulle estimere fangsten og melde den inn i en App.

Nå blir den nye ordningen altså innført fra første februar for fartøy mellom 13 og 15 meter og Fiskeridirektoratet innfører denne rapporteringen via en applikasjon som det er lagt ut informasjon om på deres nettside.

Fiskarlaget er gjort kjent med at direktoratet vil legge ut oppdatert informasjon om applikasjonen med dokumentasjon på bruksmåte og rutiner på nettsiden Fiskeridirektoratet.no.

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde 21. januar følgende vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag viser til Landsstyrets vedtak i sak 81/14 av 27. oktober 2014 hvor myndighetene ble anmodet om å frafalle kravet om elektronisk meldingsordning for den minste flåten. Videre vises det til møter med henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet (27.11.2014), og Fiskeridirektoratet (1.12.2014) hvor Fiskarlagets anførsler og begrunnelser om ikke å innføre meldingsordningen på nytt ble framført av organisasjonens representanter.

Norges Fiskarlag mener fortsatt at de momenter som organisasjonen anfører i landsstyrevedtak 81/14 viser at myndighetene ikke oppnår spesielt mye i kontrollsammenheng ved å påby de minste fartøyene en elektronisk fangstrapportering. En slik rapporteringsordning vil innebære at myndighetene vil ha fangstinformasjon fra fartøyene en time eller to før den faktiske vekten av fangsten blir registrert på fiskebruket, og videre i landingsseddelen. For øvrig registreres allerede i dag et vektestimat av fangsten i fangstdagboka om bord i fartøy mellom 13-15 meter som er underlagt plikt til å føre forenklet fangstdagbok.

Fiskarlaget konstaterer imidlertid med skuffelse at Nærings- og fiskeriministeren gjennom pressemelding av 22.12.2014 har konkludert i denne saken, og således ikke lyttet til de motforestillinger organisasjonen har fremmet overfor departementet om ikke å innføre en meldingsordning for den minste flåten.

Applikasjonen (programmet) for smarttelefoner som skal sørge for at det blir mulig å registrere og sende fangstmeldinger til Fiskeridirektoratet er ennå ikke tilgjengelig for nedlastning for de fartøyene (mellom 13-15 meter) som er underlagt meldingsordningen. Også dette forholdet gir seg utslag i stor frustrasjonen blant de berørte fiskerne.

Selv om Fiskarlaget klart har gitt uttrykk for at organisasjonen ikke støtter innføringen av den elektroniske fangstmeldingsordningen for den minste flåten, vil organisasjonen likevel sterkt tilrå at Fiskeridirektoratet så snart som mulig går ut og gir forsikringer om at ordningen ikke vil bli håndhevet eller sanksjonert før både direktoratet og fiskerne har fått et erfaringsgrunnlag med bruken av dette systemet. Et slikt erfaringsgrunnlag vil også måtte danne grunnlag for eventuelle behov for justeringer av meldingsapplikasjonen. Fiskarlaget vil her vise til at det ikke har vært gjennomført en skikkelig utprøving av dette systemet tidligere, selv om noen fartøy i referanseflåten hadde systemet på en kjapp test i fjor høst. I forbindelse med innføringen av ordninger om elektronisk rapportering for de større fartøyene ble det også gjennomført lengre test- og prøveperioder.

Norges Fiskarlag ber fiskerimyndighetene innstendig om å fase inn meldingsordningen for den minste kystflåten med forsiktighet, som skissert ovenfor. Dette for å bidra til å skape ro og tillitt rundt ordningen. Fiskarlaget ønsker derfor en nærmere dialog med Fiskeridirektoratet om denne saken, bl.a. innbefattet deltakelse fra direktoratet i fiskarmøter langs kysten.

Norges Fiskarlag er svært opptatt av at fiskernes rettssikkerhet blir behørig ivaretatt. Dette gjelder også i denne saken. Fiskarlaget vil følge opp dette spørsmålet».