Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.06.2022

Avklarer om ungdomsfiske

Sjøfartsdirektoratet

Etter spørsmål fra Fiskarlaget har Sjøfartsdirektoratet kommet med en avklaring om krav til sikkerhetskompetanse for ungdommene som skal delta på Ungdomsfiskeordningen med oppstart 13. juni. Formelt er det krav om sikkerhetskurs, men det åpnes for fritak etter søknad.

Norges Fiskarlag har fått spørsmål knyttet til ungdomsfiskeordningen som vi har bedt Sjøfartsdirektoratet bistå med en avklaring til. Blant annet har det spørsmål om krav til sikkerhetskurs for deltakere i ungdomsfiskeordningen. Dette er omtalt i svaret vi har fått fra sjefingeniør Jack-Arild Andersen.

Vi gjengir essensen i svaret nedenfor:

«Slik Sjøfartsdirektoratet forstår at ungdomsfiskeordningen skal praktiseres, basert på den informasjon vi nå har mottatt, så stiller kommunene med båt og skipper, og så skal altså ungdommene utgjøre besetningen ombord, som er nødvendig for å gjennomføre fiske. Videre forstår vi det slik at ungdomsfiskerne får sin lønn, som utbytte av den fangst som omsettes fra fartøyet, mens de deltar i ungdomsfiskeri.

Basert på dette så vil altså ungdomsfiskeren erstatter et «vanlig» besetningsmedlem og overtar dennes ansvar ombord. Likeså vil det være grunnlag for å slå fast at disse ungdomsfiskerne driver ervervsmessig fiske fra den aktuelle båten.

Når det gjelder sikkerhetsopplæring for fiskere så er jo dette regulert gjennom forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere. I § 2 (Virkeområde) kommer det klart frem at forskriften gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse, unntatt fiske i ferskvann. Det skilles ikke på om fartøyet er merkeregistret fiskefartøy, men om der drives ervervsmessig fiske eller ikke.

Slik direktoratet forstår at ungdomsfiskeordningen skal praktiseres så vil nok ungdomsfiskerne være omfattet at forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere, og det vil da, i henhold til § 3, første ledd, være et krav om at skal ha gjennomgått kurs i grunnleggende sikkerhet for fiskere. Dette kurset er i dag på 50 timer.

Sjøfartsdirektoratet er i § 9 i forskriften gitt adgang til å gi visse unntak, og denne adgangen er benyttet for å gi tidsavgrenset fritak fra kravet om grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere, for de som ønsker å prøve seg i fiske, før de gjennomfører sikkerhetskurset. Slik tidsavgrenset fritak gis for inntil 3 måneder, og gis etter skriftlig søknad.

Mer informasjon om slik søknad finnes på direktoratets hjemmeside www.sdir.no ved å benytte følgende link:

https://www.sdir.no/veiledninger/fritak-fra-krav-om-sikkerhetsopplaring-for-fiskere/

I et slikt tidsavgrenset fritak settes det imidlertid klare krav om at skipper på det aktuelle fartøyet, gir den aktuelle fiskeren, som få innvilget unntaket, den opplæring eller instruksjon som kreves i § 7 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Ordningen med tidsavgrenset fritak vil være en åpenbar mulighet for disse ungdomsfiskerne, da jo det å gjennomføre godkjent sikkerhetskurs vil by på noen utfordringer og gi noen uheldige utslag:

  • Disse ungdomsfiskerne, i alle fall de yngste av disse, vil møte utfordringer knyttet til å kunne få anledning til å delta på et slikt kurs, nettopp på grunn av alder. Det er ingen formell aldersbegrensning for å delta på kurset, så det vil nok bli opp til det enkelte kurssenter å avgjøre, men det kan bli utfordringer kurstilbydere, knytte til forsikring etc. på grunn av alder.

  • En annen utfordring er vel at det ikke lengre vil være mulig for disse ungdomsfiskerne å få gjennomført et kurs før oppstart av fiske om kun 5 dager.

  • Til sist vil kanskje det å måtte gjennomføre et kostbart sikkerhetskurs bidra til at mange ikke velger å delta på ungdomsfiskeordningen, noe som jo vil være svært synd med tanke på fremtidig rekruttering til fiskerinæringen.

Avslutningsvis innser Sjøfartsdirektoratet at det kunne vært en fordel om disse spørsmålene hadde vært avklart på et mye tidligere stadium, mens retningslinjene for ungdomsfiskeordningen var under utvikling.»

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Det er Fiskeridirektoratet som tilrettelegge for ordningen

Alle som registrerer seg for fiske i ungdomsfiskeordningen via Fiskeridirektoratets skjema, og som oppfyller vilkårene for å delta, skal få en bekreftelse med tillatelse til å delta i ungdomsfiskeordningen.