Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.06.2018

Avklarer kranregelverk

Sjøfartsdirektoratet

Etter henvendelse fra Fiskarlaget har Sjøfartsdirektoratet kommet med en avklaring om kompetansekrav til kranførere på norske fartøy. Det er i hovedsak ikke krav til sertifisering av kranførere i fiske, med noen unntak som du kan se under.

Sjøfartsdirektoratet viser i sin omtale i sake til at de den siste tiden mottatt flere henvendelser om kompetansekrav for kranførere på fartøy.

Vi gjengir her Sjøfartsdirektoratets utdypning av saken:

«Opplæring av kranførere på norske fartøy er regulert i forskrift av 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip (FOR-1978-01-17-4). For kraner som benyttes ved lasting eller lossing ved kai, i havn eller annet sted i helt innelukket farvann, samt internt om bord i fartøyet stiller nevnte forskrift ingen formelle krav til opplæring av kranførere, kun at personen skal være fylt 18 år, jf. § 24(2). Sertifisering av kranførere på denne typen kraner er således ikke påkrevd.

Det stilles likevel krav til opplæring gjennom forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy §5 (FOR-2016-12-16-1770) som sier at rederiet er pålagt å sørge for at berørt personell får tilstrekkelig opplæring i de oppgaver de settes til.

Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-6 krever videre at nødvendig opplæring gis på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

For kraner som benyttes til lasting og lossing i åpent farvann kommer forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i åpent farvann til anvendelse, jf. § 1(3) i FOR-1978-01-17-4. Det stilles her krav om at kranfører bl.a. skal ha gjennomgått anerkjent praktisk og teoretisk undervisning om kraner og løfteutstyr. Det er bruksområdet til kranen som bestemmer hvilken opplæring som gjelder for de forskjellig krantypene. Slik regelverket er i dag er det opp til hvert enkelt rederi/selskap å vurdere hva som er praktisk og teoretisk undervisning.

Det er langvarig forvaltningspraksis at løfteinnretninger på fiskefartøy som benyttes til enkle løft over skutesiden i åpent farvann, for eksempel ved løft av fiskepumpe til sjø, kan sertifiseres i samsvar med FOR-1978-01-17-4. Løfteinnretninger som benyttes i åpent farvann utover dette, for eksempel til taretråling eller til løft mellom fartøy, skal sertifiseres i samsvar med FOR-1986-01-13-31.

For fartøy som benyttes i havbruksnæringen gjelder FOR-1978-01-17-4, både med tanke på sertifisering av løfteinnretning og opplæring av kranfører.

Sjøfartsdirektoratets regelverk er knyttet til hvor løfteoperasjonene utføres, og gjelder for kraner installert om bord i fartøyet. Dersom du er en del av mannskapet ombord er det Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring av kranfører som gjelder.

Utdypning av kompetansekrav iht. FOR-1978-01-17-4

Krav om at opplæring skal dokumenteres skriftlig innebærer ikke at det kreves et kursbevis. Kompetansen kan for eksempel tilegnes ved opplæring internt i rederiet av en person som er godt kjent med bruk og vedlikehold av kranen. I en slik sammenheng kan den skriftlige dokumentasjonen som kreves være en sjekkliste med informasjon om hvilke sjekkpunkter som er gjennomgått. På mindre fartøy hvor det gjerne bare er én eller to personer ombord må krankompetanse innhentes utenfra dersom god kompetanse på bruk og vedlikehold ikke finnes i rederiet.

Opplæringen skal dekke følgende punkter:

– Beskrivelse av praktisk opplæring, herunder bruk av kran og løst løfteutstyr

– Teknisk dokumentasjon om kranen (inkl. brukerveiledning)

– Operasjonelle begrensninger og sikkerhetsrutiner (herunder sikkerhetssoner, SWL, nødstopp m.v.)

– Vedlikeholdsrutiner (løpende og periodisk ettersyn)

Kompetanse som kreves for kontroll av løfteinnretninger

Førsteganssertifisering av løfteinnretninger skal utføres av sakkyndig person type A. 5-årlig kontroll skal utføres av en sakkyndig person type A eller B.

Årlig ettersyn skal omfatte kontroll og funksjonsprøving av laste- og losseinnretninger og laste- og losseredskaper. Et slikt ettersyn inkluderer visuell kontroll med hensyn til strekk, slitasje, tæring, brudd og sprekkdannelser mv.

Personer som skal utføre årlig ettersyn av løfteinnretningen må ha kompetanse til å utføre dette. Dersom denne personen ikke er kompetent til dette må en godkjent sakkyndig person type A eller B utføre kontrollen. For fartøy under 15 meter som brukes i havbruksnæringen skal årlig ettersyn alltid utføres av sakkyndig person type A eller B.»