Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.05.2019

Avdekket brudd

Vinterfisket

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter. Det er avdekket flere lovbrudd, både på fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene.

– Hensikten med slike kontrolloffensiver er å forebygge og avdekke regelbrudd i næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord om den såkalte torskeoffensiven som ble holdt i vinter.

Det ble avdekket en rekke saker med varierende alvorlighetsgrad. I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker, melder direktoratet på sitt nettsted.

– Når vi gjør et godt risikobasert forarbeid så skal vi treffe godt på kontrollene våre. Det var tilfellet også under årets aksjon, sier fiskeridirektøren.

Økning

I fjor avdekket Fiskeridirektoratet 81 brudd på regelverket.

Fokuset for inspektørene har vært etterlevelse av krav til korrekt registrering av ressursuttaket slik at vi sikrer like konkurransevilkår.

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Det er svært uheldig, slår Holmefjord fast.

I vinter har Fiskeridirektoratets inspektører tatt i bruk det nye digitale kontrollverktøyet «Saga». Dermed har inspektørene hatt tilgang til oppdatert og utfyllende informasjon om aktørene under kontrollarbeidet.

– Vi er opptatt av å stadig forbedre kontrollmetodikken vår i tråd med utviklingen. Uten dette verktøyet ville en del av regelbruddene ikke blitt oppdaget, sier Holmefjord.

Hva avdekkes?

Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger.

– Fiskeridirektoratet forvalter fellesskapets fiskeriressurser og vi er opptatt av å sikre bestandene for fremtiden. Derfor er det svært viktig med korrekt registrering av resursuttaket. Hvis landingstallene ikke er korrekt, påvirker dette bestandsvurderingene og kvotefastsettelsene, sier Holmefjord.

Må tenke nytt

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, som blant annet opererer patruljebåtene «Rind» og «Eir», har vært til stede i langs kysten i Nord-Norge i hele vinter. De har hatt fokus på kontroll av levendelagring av torsk og oppfølging av snurrevadfisket.

Selv om kontrollene er nøye planlagt og risikovurdert, så gir ikke bruddene som er avdekket et komplett bilde av hvordan næringen etterlever regelverket. Derfor mener fiskeridirektøren at det nødvendig å tenke nytt:

– Vi er nødt til å få på plass bedre metoder slik at mulighetsrommet for lovbrudd blir redusert. Vi kan ikke være tilstede over alt, sier hun.

Fiskerikontrollutvalget, som regjeringen satte ned i fjor sommer, skal blant annet se på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt. Målet er å få en mer effektiv nasjonal kontroll, en enklere hverdag for næringen og økt tillit til norsk sjømat i krevende sjømatmarkeder.

– Arbeidet de skal gjøre er svært viktig for å få på plass nye og bedre kontrollmetoder basert på ny teknologi. Målet må være å kunne slå fast at all norsk fisk er lovlig landet, sier Holmefjord.