Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.08.2014

Åpner for makrell

Midlertidig fjordlinjejustering

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har fredag åpnet for makrellfiske innenfor fjordlinjene i Troms. Åpningen er midlertidig og gjelder ut september. Leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget gir ros til departementet for handlekraft i saken.

-Jeg tok kontakt med departementet på onsdag og tilbakemeldingen var en lovnad om rask og seriøs saksbehandling. Det har vi fått og da er det på sin plass å gi gode skussmål, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget har de siste dagene fått henvendelser fra makrellfiskere som ikke får tak i makrellen som myndighetene har tilrettelagt for å ta i Nord-Norge.

-Denne saken er eksempel på at fiskeriene er en sektor der man må være åpen for å gjøe tilpasninger og vurderinger av reglene og forskriftsverket hele tiden. Det gjeldende regiment om fjordlinjer måtte derfor justeres dersom makrellen skulle kunne tas av de som frem til i dag ikke har hatt lov til å gå innenfor linjene.

Følgende forskriftsendring gjelder nå med umiddelbar virkning:

«Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Nærings- og fiskeridepartementet har 1. august 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift: I I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 utøvelse av fisket i sjøen gjøes følgende endring:

§ 33 d fjerde ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter makrell fra og med Troms fylke og søover, er det i perioden frem til og med 30. september 2014, uten hinder av forbudet i føste ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

II
Denne forskriften trer i kraft straks.»