Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2015

Anbefaler kvotefleksibilitet

Rapport levert onsdag

Arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket.

Rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N er nå overlevert til Fiskeridirektøren. Arbeidsgruppen går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket, rapporterer Fiskeridirektoratet på sitt nettsted.

Rapporten vil bli diskutert på reguleringsmøtet i Fiskeridirektoratet 4. juni.

På den 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det i fiskeriavtalen for 2015 åpnet opp for kvotefleksibilitet mellom kvoteår på inntil 10 prosent i fisket etter torsk og hyse fra og med 2015. Slik fleksibilitet vil kunne få virkning for reguleringsåret 2015. Overfor Russland gjelder fleksibiliteten den totale norske kvoten.

Fiskeridirektøren besluttet i reguleringsmøtet i november 2014 å etablere en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til implementering av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene i den nasjonale reguleringen.

Arbeidsgruppen foreslår at det på sikt bør innføres kvotefleksibilitet på fartøynivå i de fleste reguleringsgruppene

Positivt tiltak

Arbeidsgruppen mener at kvotefleksibilitet kan være et positivt tiltak for fiskerinæringen, og at slik fleksibilitet på sikt også kan gjøre oppfølgingen av de årlige fiskerireguleringene enklere.

Arbeidsgruppen tror imidlertid ikke at innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår nødvendigvis er det beste virkemiddelet for å utjevne landingsmønsteret i fisket etter torsk.

Arbeidsgruppen mener at det også vil være fornuftig å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei siden det innføres kvotefleksibilitet i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N.

Behov for nytt register

Arbeidsgruppen tar til etterretning at det er nødvendig å utvikle et nytt kvoteregister som tar høyde for fangst på alle kvoteordninger «i sann tid» for å kunne innføre kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskefiskeriene.

Innføring av kvotefleksibilitet ved å flytte 10 prosent av kvoten fra det enkelte kvoteåret til det andre er ikke spesielt problematisk.

Utfordringen ligger i å bokføre fangst på kvote på de til enhver tid gyldige fiskeritillatelser som tar høyde for alle bestemmelser og unntak i både innsats- og uttaksreguleringene.

Derfor mener Arbeidsgruppen at det som en mellomløsning frem til et nytt kvoteregister er ferdigstilt, vil være fornuftig å innføre kvotefleksibilitet på gruppenivå i alle reguleringsgruppene i torskefiskeriene fra og med 2015.

Arbeidsgruppen foreslår at det på sikt bør innføres kvotefleksibilitet på fartøynivå i de fleste reguleringsgruppene, men arbeidsgruppen er noe delt i synet på når tiden er moden for å innføre slik fleksibilitet på fartøynivå.

Les rapporten her