Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.04.2022

Advarer mot Brage Vind

Fiskarlaget om vindkraft

Norges Fiskarlag konstaterer i vårt høringssvar om et eventuelt vindkraftverk på Bragefeltet at mange har hastverk med å bygge ut vindkraft i norske farvann. Vi stiller oss undrende til at det ikke virker å haste nevneverdig med å etablere et godt kunnskapsgrunnlag som kan redusere miljøeffekter, redusere påvirkning på viktige bestander og bidra til god sameksistens.

Brage ligger svært nær kanten av sokkelen, som er det viktigste området for fiskeriaktivitet både i Nordsjøen og videre nordover langs kysten.

Brage-plattformen ble i sin tid derfor plassert midt inne i et svært viktig fiskeområde. Dette området ble aldri vurdert som aktuelt i Strategisk konsekvensutredning for havvind (2012), og Brage-feltet er heller ikke er åpnet for slik utbygging.

Forventning om oljeskatt-støtte, støtte fra NOx-fondet og annen eventuell statsstøtte må etter Fiskarlagets oppfatning ikke gå foran hensynet til en god prosess. 

Allerede nå kan det slås fast at en utbygging av Brage Vindkraftverk i praksis vil beslaglegge svært viktige fiskeområder.

Tiltaket vil da ikke la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene, slik Stortinget har stilt krav om. Fiskarlaget advarer derfor mot en utbygging som foreslått. 

Norges Fiskarlag konstaterer i vårt høringssvar at operatøren både på Bragefeltet Wintershall Dea Norge AS, samt mange andre vindkraftselskap og vindkraftorganisasjoner, nå har hastverk med å komme i gang med drift av slike anlegg.  Men – påpeker vi, må det etter vår oppfatning gjøres et minst like intensivert arbeid med å innhente kunnskap om effektene av den nye virksomheten før det er forsvarlig å åpne for utbygging av enda flere vindkraftverk i norske farvann.  

Bakgrunn 

Wintershall Dea Norge AS sendte i februar ut forslag til program for en konsekvensutredning, for et eventuelt vindkraftanlegg tilknyttet Brage-feltet nord i Nordsjøen. Der har det siden 1993 vært petroleumsutvinning og man antar at det er igjen rundt 10 prosent av opprinnelig utvinnbare reserver. 

Operatøren ønsker å få på plass to svært store flytende havvindturbiner med en effekt på inntil 11 megawatt. Turbinene er tenkt plassert om lag to kilometer unna selve Brage-plattformen, på 140 meters dyp.

Energi fra de to vindturbinene skal etter planen delvis erstatte elektrisitet fra gassdrevne generatorer.  

Fiskarlagets syn  

Norsk fiskerinæring er basert på fornybar biologisk produksjon, og fiskerne er helt avhengige av et rent og rikt hav. Fiskeriene er også en sentral historisk forutsetning for at Norge i dag har råderett, og dermed mulighet til å drive både fiskeri og annen næring. 

Norges Fiskarlags grunnholdning er å være positivt innstilt til andre næringer. Det gjelder i utgangspunktet også for vindkraft. Forutsetningen har hele tiden vært at det må dokumenteres at vindkraftverk til havs ikke vil kunne ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder eller for fiskernes driftsgrunnlag.  

Etter Fiskarlagets oppfatning må det være uaktuelt å gi statsstøtte til utbygging av vindkraftverk, der hvor dette går på bekostning av fiskeri og havmiljø.

Ut fra dagens mangelfulle kunnskapsgrunnlag, ikke minst i forhold til effekter på de svært viktige pelagiske fiskebestandene, mener Fiskarlaget det ikke er forsvarlig å åpne ytterligere områder for utbygging av vindkraftverk i norske farvann nå. 

Det legges opp til at Brage Vind skal bygges ut etter petroleumsregelverket, og ikke etter havenergilovens bestemmelser. På denne måten vil nærmere 78 prosent av anleggskostnadene finansieres av staten gjennom oljeskatt-ordningen.

I tillegg vil utbyggingen kunne få tilskudd fra NOx-fondet. Etter Norges Fiskarlags oppfatning må denne og liknende saker behandles etter havenergiloven og den tilhørende havenergiforskriften.

Dette regelverket er spesielt utarbeidet med tanke på å sikre en forsvarlig utbygging av havvind i Norge. Det var også i forbindelse med behandlingen av havenergiloven at Stortinget stilte krav om at: «det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene».  

  • Les hele vårt høringssvar i brevet som er sendt til søkerselskapet og deres samarbeidspartnere, samt til Olje- og energidepartementet i dokuemntet nedenfor..