Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.01.2018

Ad leieskipper

Deltagerforskriften 2018

Norges Fiskarlag mener det er påkrevd med en gjennomgang av leieskippersaken og har bedt om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet sak om DELTAKERFORSKRIFTEN 2018 – VEDRØRENDE LEIESKIPPER I ÅPEN GRUPPE – ANMODNING OM SNARLIG MØTE – BESTEMMELSEN OM EIERBEGRENSNINGER i møte 17. januar d.å. og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag støttet myndighetens forslag om å avvikle adgangen til å kunne benytte leieskipper om bord i fartøy som deltar i åpne fiskerier. Utgangspunktet for denne diskusjonen var fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, hvor man bl.a. hadde registrert en utvikling av proformaeierskap i båter som fisket torsk i åpen gruppe, for derved å kunne fiske flere torskekvoter. Dette har således bidratt til økt press på kvoterammene i åpne grupper, særlig torsk. I ettertid ser vi at en generell avvikling av leieskipperadgangen i åpne fiskerier (grupper) har ført til flere utilsiktede konsekvenser, hvor tradisjonelle fiskemønstre med leid/lånt fartøy som har pågått over flere år nå har blitt ulovlig. Dette var ikke intensjonen med denne innstrammingen. Dette gjenspeiles også delvis ved at myndighetene allerede har tatt inn dispensasjonsadgang som omfatter noen angitte typetilfeller.

Norges Fiskarlag kjenner til ytterligere flere konkrete typetilfeller som omfattes av leieskipperforbudet, herunder fisket etter lodde i kystgruppen.

Ut fra at det har oppstått flere utilsiktede effekter av det generelle forbudet mot bruk av leieskipper i åpne grupper (fiskerier) finner Norges Fiskarlag det påkrevd å gjennomgå denne saken på nytt, og ber i denne forbindelse om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om saken.»
—————–

I tillegg til Landsstyrets vedtak påpekes følgende i en samlet henvendelse til departementet:

Norges Fiskarlag vil samtidig også vise til den nye bestemmelsen i § 6 fjerde ledd i deltakerforskriften om begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med, hvor departementet i pressemelding av 20.12.2017 bl.a. meddeler følgende:

«Ein innfører ikkje krav om at ein enkeltperson må vere majoritetseigar i fartøy som deltek i open gruppe, men gjeldande regel om kva eigarkonstellasjonar som ikkje kan delta med meir enn eitt fartøy i open gruppe blir stramma noko inn.»

Norges Fiskarlag konstaterer således at det er innført et nytt fjerde ledd i § 6 i deltakerforskriften som ikke er like absolutt som det forslaget Fiskarlaget støttet i høringen, og ordlyden i bestemmelsen er som følger:

«Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe inngår i konstellasjon av eiere som eier annet fartøy, og eierandelen i eierkonstellasjonen er nødvendig for oppfyllelse av aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.»

Norges Fiskarlag mener at vilkårene som nå er fastsatt i § 6 fjerde ledd i deltakerforskriften er vanskelig å forstå/fortolke, selv med referanse til drøftingen av dette spørsmålet i høringsnotatet. Fiskarlaget mener derfor at dette forholdet kan lede til risiko for ulik praksis når saker skal behandles av de enkelte regionkontorene i Fiskeridirektoratet. Den nye regelen vil også kunne slå vilkårlig ut, og samtidig åpne for eiertilpasninger for etterfølgende år.

Med bakgrunn i foranstående ber Norges Fiskarlag departementet om å klargjøre nærmere forståelsen av den nye ordlyden knyttet til eierbestemmelsene i § 6, alternativt reformulere selve ordlyden slik at den blir mer tilgjengelig/forståelig for næringsutøverne.