06.01.2017 08:00
Ny tariffavtale på plass
Kommer også i posten
Ny tariffavtale på plass
Den nye avtalen (t.v.) er nå klar og trykkes også opp og sendes ut til medlemmer.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er gjort en rekke endringer og tilføyelser i den nye Fiskerioverenskomsten, som nå er sluttført og gjelder fra januar 2017. Overenskomsten og oppgjørsavtaler blir tilgjengelig på tariffseksjonenes hjemmesider og sendes også ut i posten.

I tråd med tariffseksjonenes rutiner ble det på senhøsten i fjor gjennomført tarifforhandlinger mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen. Det var da gått tre år siden forrige revisjon av avtalen, og det ble forhandlet om en rekke bestemmelser både i den generelle delen «Fiskerioverenskomsten» og i «Oppgjørsavtalene».

Partene klarte også denne gang, etter mange fellesmøter og særmøter, å komme til enighet.

Den nye avtalen vil gjelde i perioden 01.01.2017-31.12.2018, og blant endringene som er gjort kan nevnes:

  • Minstesats for forskudd for mannskap på fartøy over 15 meter økes til 30 000 pr. måned om bord.
  • Timesats for ekstraarbeid øktes fra kr. 175 til kr. 230 (inkl. feriepenger)
  • § 25 - Tilleggsbestemmelse for nye fartøy fases ut 31.12.2020. (med unntak av autolinefartøy av alle størrelser samt for garnfartøy over 90 fot)
  • Økning i fartøyenes andel av delingsfangst med 1,5% for tilnærmet alle fartøygrupper unntatt autoline.
  • For autoline – mannskapet får fri lossing mot reduksjon av mannskapsandelen med 1%. Dersom noen av mannskapet likevel er med å losser, skal de ikke omfattes av reduksjonen på 1%.
  • § 1 – garnfiske er utvidet med 1 størrelsesgruppe og definert for inntil 20 mann
  • § 11 – industritrål er utvidet med 1 størrelsesgruppe
  • Underpunkt d til § 16 snurrevadfiske om økt fartøyandel ved levendefangst utgår.
  • Underpunkt b til §§ 14 og 16 om økt mannskapsandel for fartøy som fryser fangsten endres til ikke å gjelde for fartøy bygd etter 01.01.2012.
  • Partene er også enige om å opprette tariff for leppefisk, samt å modernisere/lage ny tariff for teinefiske etter krabbe.

Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtaler (link) er bli tilgjengelig på seksjonens hjemmeside.

Avtaleverket trykkes også opp og sendes medlemmene per post.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim