06.01.2017 08:05
Ny tariffavtale på plass
Kommer også i posten
Ny tariffavtale på plass
Den nye avtalen (t.v.) er nå klar og trykkes også opp og sendes ut til medlemmer.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er gjort en rekke endringer og tilføyelser i den nye Fiskerioverenskomsten, som nå er sluttført og gjelder fra januar 2017. Overenskomsten og oppgjørsavtaler blir tilgjengelig på tariffseksjonenes hjemmesider og sendes også ut i posten.

I tråd med tariffseksjonenes rutiner ble det på senhøsten i fjor gjennomført tarifforhandlinger mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen. Det var da gått tre år siden forrige revisjon av avtalen, og det ble forhandlet om en rekke bestemmelser både i den generelle delen «Fiskerioverenskomsten» og i «Oppgjørsavtalene».

Partene klarte også denne gang, etter mange fellesmøter og særmøter, å komme til enighet.

Den nye avtalen vil gjelde i perioden 01.01.2017-31.12.2018, og blant endringene som er gjort kan nevnes:

  • Minstesats for forskudd for mannskap på fartøy over 15 meter økes til 30 000 pr. måned om bord.
  • Timesats for ekstraarbeid øktes fra kr. 175 til kr. 230 (inkl. feriepenger)
  • § 25 - Tilleggsbestemmelse for nye fartøy fases ut 31.12.2020. (med unntak av autolinefartøy av alle størrelser samt for garnfartøy over 90 fot)
  • Økning i fartøyenes andel av delingsfangst med 1,5% for tilnærmet alle fartøygrupper unntatt autoline.
  • For autoline – mannskapet får fri lossing mot reduksjon av mannskapsandelen med 1%. Dersom noen av mannskapet likevel er med å losser, skal de ikke omfattes av reduksjonen på 1%.
  • § 1 – garnfiske er utvidet med 1 størrelsesgruppe og definert for inntil 20 mann
  • § 11 – industritrål er utvidet med 1 størrelsesgruppe
  • Underpunkt d til § 16 snurrevadfiske om økt fartøyandel ved levendefangst utgår.
  • Underpunkt b til §§ 14 og 16 om økt mannskapsandel for fartøy som fryser fangsten endres til ikke å gjelde for fartøy bygd etter 01.01.2012.
  • Partene er også enige om å opprette tariff for leppefisk, samt å modernisere/lage ny tariff for teinefiske etter krabbe.

Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtaler vil bli tilgjengelig på seksjonenes hjemmesider (se link under) og avtaleverket trykkes også opp og sendes medlemmene per post.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim